Công Ty
HAS ( HSX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần HACISCO
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,399.000
      Thư giá  -
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP   33,266.418
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  32.85%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  32.85%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  -
      Lợi nhuận trước thuế biên  8.97%
      Lợi nhuận ròng biên  7.21%
      EBITDA  3.245
      ROA  -
      ROE  -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  -
      Thanh toán nhanh  -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  -
      Vòng quay phải trả  -
      Vòng quay tồn kho  -
      Chu kỳ tiền mặt  -
      Vòng quay tổng tài sản  -
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015