Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 2
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2024. (17/04/2024)

Báo cáo thường niên năm 2023. (22/03/2024)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán. (04/03/2024)

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. (04/03/2024)

Báo cáo tài chính và Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2023. (19/01/2024)

Báo cáo tài chính và Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2023. (20/10/2023)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 đã soát xét. (11/08/2023)

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã soát xét. (11/08/2023)

Báo cáo tài chính quý II năm 2023. (20/07/2023)

Báo cáo tài chính và Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2023. (19/04/2023)

-       Báo cáo thường niên năm 2022 – Bản rút gọn. (22/03/2023)

       Báo cáo thường niên năm 2022. (20/03/2023)

       Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán. (28/02/2023) 

       Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. (28/02/2023)

       Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (18/01/2023)

       Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 (20/10/2022)

-        Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2022 đã soát xét. (12/08/2022)

       Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã soát xét. (12/08/2022)

       Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý II năm 2022. (20/07/2022)

Đính chính Báo cáo tài chính Quý 1.2022. (24/06/2022)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022.(20/04/2022)

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2022.(20/04/2022)

Báo cáo thường niên năm 2021 (18/03/2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (28/02/2022)

Báo cáo tỷ lê an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (28/02/2022)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2021. (28/02/2022)

Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (20/01/2022)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (20/01/2022)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (19/10/2021)

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (19/10/2021)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét giữa niên độ năm 2021 (23/07/2021)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét (23/07/2021)

Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (23/07/2021)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (19/07/2021)

Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (19/07/2021)

Báo cáo tài chình Quý 1 năm 2021 (19/04/2021)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (19/04/2021)

Báo cáo thường niên năm 2020 (26/02/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (09/02/2021)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (09/02/2021)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2020 (09/02/2021)

Báo cáo tài chình Quý 4 năm 2020 (19/01/2021)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (19/01/2021)

Báo cáo tài chình Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét giữa niên độ 2020 (13/08/2020)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 đã được soát xét (13/08/2020)

Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ (13/08/2020)

Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 (17/07/2020)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 (17/07/2020)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 (16/04/2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 (05/03/2020)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (20/02/2020)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán (20/02/2020)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2019 (20/02/2020)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (17/01/2020)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (17/10/2019)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (17/10/2019)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã soát xét (12/08/2019)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét giữa niên độ 2019 (12/08/2019)

Giải trình báo cáo tài chính giữa niện độ 2019 (12/08/2019)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (18/07/2019)

Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (18/07/2019)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (18/04/2019)

Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (18/04/2019)

Báo cáo thường niên năm 2018 (11/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (22/02/2019)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (22/02/2019)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (22/02/2019)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018
(18/01/2019)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 (18/01/2019)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 (17/10/2018)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 (17/10/2018)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét giữa niên độ 2018 (13/08/2018)

Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã soát xét (13/08/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã soát xét (13/08/2018)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 (18/07/2018)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 (18/07/2018)

Giải trình báo cáo tài chính năm Quý 1 năm 2018 (18/04/2018)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 (18/04/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 (05/03/2018)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính  2017 đã được kiểm toán (13/02/2018)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (13/02/2018)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (13/02/2018)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 (18/01/2018)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 (18/01/2018)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 (18/10/2017)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 (18/10/2017)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán (11/08/2017)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét giữa niên độ năm 2017 (11/08/2017)

Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã soát xét (11/08/2017)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 và giải trình (18/07/2017)

Báo cáo tài chính và giải trình Quý 1 năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo thường niên 2016 (14/03/2017)

Giải trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (28/02/2017)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2016 đã được kiểm toán (23/02/2017)

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (23/02/2017)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 và giải trình (20/01/2017)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 (20/10/2016)

Giải trình báo cáo tài chính soát sét 6 tháng năm 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã được kiểm toán (13/08/2016)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét giữa niên độ 2016 (13/08/2016)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 và giải trình (20/07/2016)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 và giải trình (20/04/2016)

Báo cáo thường niên 2015 (03/03/2016)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (04/02/2016)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán (04/02/2016)

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 (15/01/2016)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 (15/01/2016)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 và giải trình (12/10/2015)

Báo cáo tài chính tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2015 (14/08/2015)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 (14/08/2015)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 và giải trình (17/07/2015)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 và giải trình (20/04/2015)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (10/02/2015)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2014 (10/02/2015)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và giải trình (20/10/2014)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 và giải trình (13/10/2014)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 (13/08/2014)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 (13/08/2014)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 và giải trình (18/7/2014)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 và giải trình (17/4/2014)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2013 (18/3/2014)

Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán (18/3/2014)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 (22/01/2014)

Báo cáo tài chính Q4/2013 (17/01/2014)

Báo cáo tài chính Q3/2013 và giải trình (30/10/2013)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013 (14/8/2013)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013 (12/8/2013)

Giải trình BCTC Q1/2013 (15/4/2013)

Báo cáo tài chính Q1/2013 (12/4/2013)

Báo cáo thường niên 2012 (05/4/2013)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2012 (21/3/2013)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (21/3/2013)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 02/2013 (08/3/2013)

Báo cáo tình hình tài sản nợ và có của MBKE 02/2013 (08/3/2013)

Công bố thông tin về tình hình tài sản và tỷ lệ an toàn tài chính 02/2013 (08/3/2013)

Báo cáo tài chính Q4/2012 (17/01/2013)

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Q4/2012 (17/01/2013)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 12/2012 (17/1/2013)

Báo cáo tình hình tài sản có - tài sản nợ Q4/2012 (17/01/2013)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 09/2012 (24/10/2012)

Báo cáo tài chính Q3/2012 (22/10/2012)

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Q3/2012 (22/10/2012)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2012 đã được soát xét (20/9/2012)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06/2012 (31/7/2012)

Báo cáo vốn chủ sỡ hữu 6 tháng đầu năm 2012 (31/7/2012)

Báo cáo thường niên 2011 (16/02/2012)

Báo cáo tài chính 2011 (16/02/2012)

Báo cáo thường niên 2010 (27/11/2012)

Báo cáo tài chính 2010 (27/11/2012)

Báo cáo tài chính 06/2010 (27/11/2012)
 
Báo cáo tài chính 2009 (27/11/2012)

Báo cáo tài chính 2008 (27/11/2012)

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015