SO SÁNH
Các chỉ tiêu so sánh
Năm Mã CK
So sánh với Trung bình ngành
Chỉ tiêu
  Định giá 
   EPS 
   Thư giá  
   Cổ tức /cp  
   Tỷ suất cổ tức  
   Doanh Thu/CP 
  Tăng trưởng 
   Tăng trưởng doanh thu 
   Tăng trưởng lợi nhuận ròng 
   Tăng trưởng tổng tài sản 
   Tăng trưởng vốn CSH 
  Khả năng sinh lợi 
   Lợi nhuận biên 
   Lợi nhuận trước thuế biên 
   Lợi nhuận ròng biên 
   ROA 
   ROE 
  Sức mạnh tài chính 
   Thanh toán hiện tại 
   Thanh toán nhanh 
   Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản 
   Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản 
   Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu 
  Hiệu quả quản lý 
   Vòng quay phải thu 
   Vòng quay phải trả 
   Chu kỳ tiền mặt  
   Vòng quay tổng tài sản 
   Vòng quay tài sản cố định 
  TÀI SẢN 
   TÀI SẢN NGẮN HẠN 
    Tiền và các khoản tương đương tiền 
    Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
    Các khoản phải thu ngắn hạn 
    Hàng tồn kho 
    Tài sản ngắn hạn khác 
   TÀI SẢN DÀI HẠN 
    Các khoản phải thu dài hạn 
    Tài sản cố định 
    Bất động sản đầu tư 
    Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
    Tài sản dài hạn khác 
  NGUỒN VỐN 
   NỢ PHẢI TRẢ  
    Nợ ngắn hạn 
    Nợ dài hạn 
   VỐN CHỦ SỞ HỮU 
    Vốn chủ sở hữu 
    Nguồn kinh phí và quỹ khác 
   LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 
  Kết quả kinh doanh 
   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
   Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
   Giá vốn hàng bán 
   Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
   Doanh thu hoạt động tài chính 
   Chi phí tài chính 
    - Trong đó: Chi phí lãi vay  
   Chi phí bán hàng 
   Chi phí quản lý doanh nghiệp 
   Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  
   Lợi nhuận khác 
   Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 
   Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
   Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
ABT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
395,938
90,307
 
 
 
19,776
12,158
73,622
 
 
73,554
 
               
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015