Công Ty
HHG ( HNX )
1 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,093.388
      Thư giá  10,150.225
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  6.58%
      Doanh Thu/CP   9,917.922
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -6.10%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  24.24%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -6.10%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.51%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  1.59%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  21.66%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.84%
      Lợi nhuận ròng biên  11.02%
      EBITDA  2.349
      ROA  6.66%
      ROE  11.14%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.688
      Thanh toán nhanh  1.065
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  20.15%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  33.18%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  32.36%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.048
      Vòng quay phải trả  43.695
      Vòng quay tồn kho  4.744
      Chu kỳ tiền mặt  140.900
      Vòng quay tổng tài sản  0.604
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.020
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015