Công Ty
BMP ( HSX )
36 ()
  -  Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  5,677.000
      Thư giá  29,917.563
      Cổ tức /cp  4,000.000
      Tỷ suất cổ tức  4.91%
      Doanh Thu/CP   46,721.413
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -25.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -12.99%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -25.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -0.65%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.45%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  24.13%
      Lợi nhuận trước thuế biên  15.24%
      Lợi nhuận ròng biên  12.15%
      EBITDA  8.764
      ROA  16.13%
      ROE  19.58%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  4.290
      Thanh toán nhanh  2.781
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  2.13%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  10.888
      Vòng quay phải trả  18.744
      Vòng quay tồn kho  6.778
      Chu kỳ tiền mặt  67.902
      Vòng quay tổng tài sản  1.327
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  4.897
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015