Công Ty
VND ( HSX )
11 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,232.000 1,120.000
      Thư giá  13,205.031 12,486.834
      Cổ tức /cp    500.000
      Tỷ suất cổ tức    4.13%
      Doanh Thu/CP  4,455.130 3,395.844
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  2.48% 15.53%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  2.48% 15.53%
      Tăng trưởng tổng tài sản  10.94% 58.54%
      Tăng trưởng vốn CSH  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  33.71% 43.14%
      Lợi nhuận ròng biên  27.64% 34.54%
      EBITDA  5.394 6.335
      ROA   3.79% 4.78%
      ROE  9.59% 9.21%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  1.82% 2.14%
      Tổng nợ / Tổng tài sản  52.34% 36.47%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  2.66% 2.41%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.137 0.138
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm