Công Ty
CKV ( HNX )
18 ()
  -  Công ty Cổ phần Cokyvina
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  917.423 968.000 1,010.000
      Thư giá  21,529.144 21,527.589 21,390.785
      Cổ tức /cp  - 900.000 800.000
      Tỷ suất cổ tức  5.08% 6.02% 5.00%
      Doanh Thu/CP   44,671.626 51,814.833 50,301.320
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -2.15% -3.37% 22.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -26.57% 18.51% 49.40%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -2.15% -3.37% 22.91%
      Tăng trưởng tổng tài sản  11.26% -4.27% -20.69%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -7.27% 9.16% -12.42%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  18.86% 22.16% 19.26%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.81% 2.47% 2.64%
      Lợi nhuận ròng biên  2.35% 2.07% 2.21%
      EBITDA  5.481 9.198 11.065
      ROA  1.99% 2.10% 1.88%
      ROE  4.24% 4.51% 4.75%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.131 1.218 1.353
      Thanh toán nhanh  0.642 0.893 1.068
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.62% 9.76%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  11.05% 17.14% 11.84%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  9.26% 22.66%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  4.359 4.262 2.654
      Vòng quay phải trả  3.882 2.835 2.257
      Vòng quay tồn kho  4.982 9.456 12.336
      Chu kỳ tiền mặt  62.968 -4.499 5.388
      Vòng quay tổng tài sản  0.847 1.014 0.852
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  2.768 4.739 13.834
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm