Công Ty
COM ( HSX )
44 ()
  -  Công ty Cổ phần Vật Tư Xăng Dầu
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  6,735.000
      Thư giá  33,050.806
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  3.52%
      Doanh Thu/CP   271,751.100
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -13.33%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -2.73%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -13.33%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -0.04%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -0.24%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  7.22%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.09%
      Lợi nhuận ròng biên  2.48%
      EBITDA  6.304
      ROA  17.96%
      ROE  21.32%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  4.787
      Thanh toán nhanh  1.526
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  301.608
      Vòng quay phải trả  1,125.535
      Vòng quay tồn kho  22.552
      Chu kỳ tiền mặt  17.071
      Vòng quay tổng tài sản  7.247
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  14.311
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015