Công Ty
TVS ( HSX )
11 ()
  -  Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,273.394 1,628.857
      Thư giá  11,334.103 11,041.130
      Cổ tức /cp  - 834.028
      Tỷ suất cổ tức  10.64% 7.75%
      Doanh Thu/CP   2,703.485 3,182.223
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -25.08% 12.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -25.08% 12.91%
      Tăng trưởng tổng tài sản  107.98% -12.89%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  103.03% -6.50%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  57.62% 68.34%
      Lợi nhuận ròng biên  47.11% 53.94%
      EBITDA  4.668 4.784
      ROA  6.63% 12.69%
      ROE  11.29% 15.60%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  46.76% 6.11%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.141 0.235
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  21.820 34.210
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm