Công Ty
TVC ( HNX )
27 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,321.438 643.282
      Thư giá  10,378.739 5,976.422
      Cổ tức /cp    519.755
      Tỷ suất cổ tức    3.51%
      Doanh Thu/CP   1,471.170 1,194.692
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  333.76% 5.64%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  175.95% 204.06%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  333.76% 5.64%
      Tăng trưởng tổng tài sản  179.91% 78.09%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  190.27% 79.01%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  87.20% 83.00%
      Lợi nhuận trước thuế biên  129.93% 75.02%
      Lợi nhuận ròng biên  89.82% 54.39%
      EBITDA  13.532 206.399
      ROA  7.44% 4.18%
      ROE  13.82% 7.86%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.495 3.190
      Thanh toán nhanh  1.044 2.074
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.58% 5.97%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  35.02% 25.94%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  2.93% 11.19%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  164.629 9.862
      Vòng quay phải trả  11.680 14.520
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.083 0.077
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  107.332 40.408
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm