Công Ty
GMX ( HNX )
21 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,646.000
      Thư giá  14,945.977
      Cổ tức /cp  2,500.000
      Tỷ suất cổ tức  9.26%
      Doanh Thu/CP   41,194.646
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  0.94%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  0.94%
      Tăng trưởng tổng tài sản  2.29%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  0.99%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  29.99%
      Lợi nhuận trước thuế biên  11.79%
      Lợi nhuận ròng biên  9.49%
      EBITDA  4.369
      ROA  18.84%
      ROE  17.79%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.479
      Thanh toán nhanh  0.589
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  102.046
      Vòng quay phải trả  16.058
      Vòng quay tồn kho  6.371
      Chu kỳ tiền mặt  38.139
      Vòng quay tổng tài sản  1.985
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  4.236
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015