Công Ty
C47 ( HSX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,269.000
      Thư giá  15,676.328
      Cổ tức /cp  1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  6.29%
      Doanh Thu/CP   62,133.742
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  157.20%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.79%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  157.20%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -2.02%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  3.83%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  14.02%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.47%
      Lợi nhuận ròng biên  2.04%
      EBITDA  1.239
      ROA  0.97%
      ROE  8.17%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.061
      Thanh toán nhanh  0.323
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  18.33%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  53.15%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  152.03%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  3.147
      Vòng quay phải trả  2.471
      Vòng quay tồn kho  1.087
      Chu kỳ tiền mặt  304.026
      Vòng quay tổng tài sản  0.473
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.199
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015