Công Ty
WCS ( HNX )
157 ()
  -  Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  18,377.000 19,311.000 21,331.000
      Thư giá  78,377.702 62,000.821 48,446.700
      Cổ tức /cp  2,000.000 3,000.000 4,000.000
      Tỷ suất cổ tức  1.10% 1.97% 2.89%
      Doanh Thu/CP   47,698.364 43,271.863 37,640.406
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  15.94% -9.47% 97.71%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  10.90% 18.69% 50.10%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  15.94% -9.47% 97.71%
      Tăng trưởng tổng tài sản  20.34% 23.23% 44.94%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  26.41% 27.98% 41.78%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  58.24% 57.88% 56.07%
      Lợi nhuận trước thuế biên  58.89% 57.13% 73.15%
      Lợi nhuận ròng biên  46.94% 44.63% 56.67%
      EBITDA  7.363 6.400 7.036
      ROA  26.02% 27.30% 39.84%
      ROE  26.18% 34.97% 51.64%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  6.114 4.461 2.521
      Thanh toán nhanh  5.977 4.349 2.448
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  3.466 5.632 37.677
      Vòng quay phải trả  152.802 58.646 38.835
      Vòng quay tồn kho  679.450 561.658 505.535
      Chu kỳ tiền mặt  103.738 59.234 1.011
      Vòng quay tổng tài sản  0.554 0.612 0.703
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.423 5.052 4.509
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm