Công Ty
WCS ( HNX )
154 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  18,377.000 19,311.000
      Thư giá  78,377.702 62,000.821
      Cổ tức /cp  2,000.000 3,000.000
      Tỷ suất cổ tức  1.10% 1.97%
      Doanh Thu/CP   47,698.364 43,271.863
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  15.94% -9.47%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  10.90% 18.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  15.94% -9.47%
      Tăng trưởng tổng tài sản  20.34% 23.23%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  26.41% 27.98%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  58.24% 57.88%
      Lợi nhuận trước thuế biên  58.89% 57.13%
      Lợi nhuận ròng biên  46.94% 44.63%
      EBITDA  7.363 6.400
      ROA  26.02% 27.30%
      ROE  26.18% 34.97%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  6.114 4.461
      Thanh toán nhanh  5.977 4.349
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.466 5.632
      Vòng quay phải trả  152.802 58.646
      Vòng quay tồn kho  679.450 561.658
      Chu kỳ tiền mặt  103.738 59.234
      Vòng quay tổng tài sản  0.554 0.612
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.423 5.052
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm