Công Ty
SCL ( HNX )
4 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  71.000 32.273
      Thư giá  12,865.740 10,626.322
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   7,336.681 16,246.300
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  210.19% -98.34%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -37.52% -20.41%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  210.19% -98.34%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.00% -3.77%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  2.85% -1.01%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  43.35% 47.00%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.40% 0.37%
      Lợi nhuận ròng biên  1.01% 0.22%
      EBITDA  2.317 2.069
      ROA  0.34% 0.11%
      ROE  0.60% 0.20%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.050 0.868
      Thanh toán nhanh  0.302 0.480
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.35% 7.94%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.06% 32.79%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  5.60% 16.22%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.591 2.909
      Vòng quay phải trả  3.942 2.778
      Vòng quay tồn kho  0.963 1.513
      Chu kỳ tiền mặt  428.474 235.370
      Vòng quay tổng tài sản  0.340 0.489
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.613 0.845
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm