Công Ty
CII ( HSX )
19 ()
  -  Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  5,898.000
      Thư giá  20,035.771
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   8,369.542
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  80.63%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  80.63%
      Tăng trưởng tổng tài sản  104.21%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  116.28%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  19.51%
      Lợi nhuận trước thuế biên  82.16%
      Lợi nhuận ròng biên  74.18%
      EBITDA  12.303
      ROA  9.82%
      ROE  34.01%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.399
      Thanh toán nhanh  0.703
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  34.61%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  45.34%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  145.27%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.816
      Vòng quay phải trả  8.632
      Vòng quay tồn kho  3.353
      Chu kỳ tiền mặt  267.547
      Vòng quay tổng tài sản  0.132
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.468
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015