Công Ty
APS ( HNX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  291.000 69.000 168.000
      Thư giá  9,660.598 9,324.714 9,255.351
      Cổ tức /cp  - -  
      Tỷ suất cổ tức  -    
      Doanh Thu/CP  2,816.754 742.553 943.583
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  320.12% -58.73% -63.76%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  320.12% -58.73% -63.76%
      Tăng trưởng tổng tài sản  5.07% -0.86% -15.60%
      Tăng trưởng vốn CSH  - - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  - - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  11.96% 9.34% 17.81%
      Lợi nhuận ròng biên  10.35% 9.34% 17.81%
      EBITDA  9.075 13.639 15.453
      ROA   2.98% 0.72% 1.60%
      ROE  3.07% 0.75% 1.83%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện hành  - - -
      Thanh toán nhanh  - - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản       
      Tổng nợ / Tổng tài sản      1.33%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  1.04% 1.02% 1.04%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  - - -
      Vòng quay phải trả  - - -
      Chu kỳ tiền mặt  - - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.288 0.078 0.090
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm