Công Ty
CTC ( HNX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  89.457 -1,060.784 740.587
      Thư giá  10,524.218 9,934.761 11,531.001
      Cổ tức /cp  -   600.000
      Tỷ suất cổ tức    9.38% 7.79%
      Doanh Thu/CP   14,758.606 15,006.519 14,625.894
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - 50.68%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -0.04% -12.25% -36.81%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - 50.68%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -10.06% -5.24% -16.76%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -6.66% -9.27% -17.35%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  22.21% 21.85% 25.55%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.61% -7.07% 5.92%
      Lợi nhuận ròng biên  0.61% -7.07% 5.06%
      EBITDA  4.581 2.658 3.197
      ROA  0.31% -3.38% 2.09%
      ROE  0.87% -9.88% 6.62%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  0.621 0.540 0.664
      Thanh toán nhanh  0.106 0.095 0.181
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  18.30% 14.48% 19.10%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  48.43% 51.06% 51.53%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  47.75% 44.49% 53.38%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  11.942 9.338 9.315
      Vòng quay phải trả  3.895 3.764 3.229
      Vòng quay tồn kho  3.885 2.819 2.010
      Chu kỳ tiền mặt  30.802 71.802 107.712
      Vòng quay tổng tài sản  0.509 0.478 0.412
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.821 0.796 0.655
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm