Công Ty
DHA ( HSX )
29 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoá An
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,899.000
      Thư giá  23,755.269
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  6.49%
      Doanh Thu/CP   17,104.946
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  18.68%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  45.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  18.68%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.74%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  7.35%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  31.15%
      Lợi nhuận trước thuế biên  28.50%
      Lợi nhuận ròng biên  22.80%
      EBITDA  6.087
      ROA  15.71%
      ROE  17.00%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  8.903
      Thanh toán nhanh  7.200
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  6.477
      Vòng quay phải trả  31.214
      Vòng quay tồn kho  1,518.515
      Chu kỳ tiền mặt  44.900
      Vòng quay tổng tài sản  0.689
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.134
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015