Công Ty
DHA ( HSX )
29 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoá An
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 50,653 13,760 35,286
     Lợi nhuận trước thuế: 73,435 61,725 57,123
    Khấu hao tài sản cố định 10,292 - -
    Các khoản dự phòng 531 88 -2,464
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -9,858 -22,409 -11,238
    Chi phí lãi vay - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 74,400 49,984 54,909
    Tăng, giảm các khoản phải thu -31,025 16,562 7,486
    Tăng, giảm hàng tồn kho -202 556 557
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -133 -21,179 -732
    Tăng, giảm chi phí trả trước -8,189 -15,938 -14,792
    Tiền lãi vay đã trả - - -
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16,490 -13,045 -10,406
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 22,835 -18,142 43,960
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15,802 -4,645 -11,550
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,480 10,769 20,536
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -79,500 -31,000 -10,000
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 106,800 705 719
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - 38,000
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,858 6,028 6,254
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -37,653 -30,122 -27,171
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - - -
     Tiền chi trả nợ gốc vay - - -
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -37,653 -30,122 -27,171
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 35,835 -34,505 52,075
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 39,025 73,530 21,456
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 95,753 74,860 39,025 73,530
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015