Công Ty
DHA ( HSX )
29 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoá An
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2018 2017 2016 2015
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 297,821 257,621 195,424 201,510
  Giá vốn hàng bán 205,626 177,366 140,239 141,609
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 92,195 80,255 55,185 59,901
  Doanh thu hoạt động tài chính - - -6,466 -11,276
  Chi phí tài chính - - 140 288
   Trong đó: Chi phí lãi vay - - - -
  Chi phí bán hàng 240 309 209 246
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,917 14,049 15,509 13,765
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 83,032 73,362 45,793 56,879
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - -
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 83,019 73,435 61,725 57,123
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 16,124 14,705 12,239 12,166
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - -
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) - - - -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 66,894 58,730 49,486 44,957
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 3,899 2,945 2,652
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015