Công Ty
TVB ( HSX )
17 ()
  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,094.000 66.000
      Thư giá  10,626.932 8,532.626
      Cổ tức /cp  560.000  
      Tỷ suất cổ tức  4.80%  
      Doanh Thu/CP   3,619.733 1,345.415
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  3057.38% -92.35%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  3057.38% -92.35%
      Tăng trưởng tổng tài sản  35.73% 4.39%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  33.36% 43.85%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  66.44% 4.93%
      Lợi nhuận ròng biên  57.86% 4.93%
      EBITDA  4.869 18.212
      ROA  14.26% 0.54%
      ROE  21.86% 0.78%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  21.55% 29.25%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  33.19% 29.25%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  34.31% 42.73%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.246 0.110
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  211.077 47.157
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm