Công Ty
VTJ ( HNX )
7 ()
  -  Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,304.000 965.000
      Thư giá  11,385.277 10,688.516
      Cổ tức /cp  - 550.000
      Tỷ suất cổ tức  4.20% 6.88%
      Doanh Thu/CP   87,795.442 30,251.678
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  35.12% 632.82%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  52.08% 816.10%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  35.12% 632.82%
      Tăng trưởng tổng tài sản  17.52% 32.03%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  6.17% 9.61%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  4.27% 8.14%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.37% 4.31%
      Lợi nhuận ròng biên  1.48% 3.19%
      EBITDA  5.751 6.397
      ROA  8.99% 8.23%
      ROE  11.81% 9.45%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.010 1.716
      Thanh toán nhanh  1.825 0.970
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  0.53% 0.85%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  53.362 38.706
      Vòng quay phải trả  33.461 33.317
      Vòng quay tồn kho  70.612 33.187
      Chu kỳ tiền mặt  1.104 9.473
      Vòng quay tổng tài sản  6.051 2.580
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  475.797 43.836
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm