Công Ty
AMD ( UPCOM)
3 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  614.471 797.969 697.217
      Thư giá  11,519.975 10,258.214 9,891.667
      Cổ tức /cp  -    
      Tỷ suất cổ tức       
      Doanh Thu/CP   32,146.478 25,954.322 29,675.128
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -6.20% 75.67% 38.92%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  18.49% 77.59% 118.71%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -6.20% 75.67% 38.92%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -3.63% 158.32% 9.67%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  14.89% 127.42% 3.19%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.99% 7.63% 5.77%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.78% 4.22% 3.41%
      Lợi nhuận ròng biên  1.91% 3.07% 2.35%
      EBITDA  5.825 9.836 5.994
      ROA  3.11% 4.70% 5.01%
      ROE  5.57% 8.26% 7.29%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.840 1.701 1.628
      Thanh toán nhanh  0.628 0.736 0.828
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  8.91% 5.85% 1.42%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  14.26% 8.88% 2.75%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  15.01% 11.13% 2.09%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  8.677 7.061 7.807
      Vòng quay phải trả  8.271 7.443 17.511
      Vòng quay tồn kho  14.536 11.652 22.667
      Chu kỳ tiền mặt  23.045 34.070 42.010
      Vòng quay tổng tài sản  1.629 1.527 2.132
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  14.036 24.187 25.251
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm