Công Ty
VRC ( HSX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  124.188 -311.227
      Thư giá  9,215.192 9,056.401
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   2,518.468 7,080.154
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -27.19% -71.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  11.16% -32.93%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  1.31% -34.30%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  7.25% 3.56%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.19% -4.07%
      Lợi nhuận ròng biên  4.93% -4.40%
      EBITDA  - 7.480
      ROA  0.97% -2.05%
      ROE  1.35% -3.36%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.425 1.598
      Thanh toán nhanh  0.909 0.725
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  1.88% 3.42%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.285 3.923
      Vòng quay phải trả  4.984 6.295
      Vòng quay tồn kho  2.015 1.685
      Chu kỳ tiền mặt  268.333 251.732
      Vòng quay tổng tài sản  0.196 0.465
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  9.765 4.056
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm