Công Ty
DLG ( HSX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  206.000
      Thư giá  10,877.640
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   10,400.676
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  8.80%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  5.46%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  8.80%
      Tăng trưởng tổng tài sản  18.65%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  17.07%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  16.84%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.06%
      Lợi nhuận ròng biên  1.98%
      EBITDA  2.413
      ROA  0.75%
      ROE  2.05%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.874
      Thanh toán nhanh  1.332
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  38.28%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  47.22%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  102.61%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.834
      Vòng quay phải trả  5.595
      Vòng quay tồn kho  5.048
      Chu kỳ tiền mặt  206.139
      Vòng quay tổng tài sản  0.378
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.903
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015