Công Ty
DLG ( HSX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -338,636 25,213 -92,669
     Lợi nhuận trước thuế: 88,752 95,721 82,809
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng 10,172 -25,056 517
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1 -107 -1
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -169,168 -72,920 -104,302
    Chi phí lãi vay 350,324 295,657 162,207
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 436,825 430,444 127,576
    Tăng, giảm các khoản phải thu -468,146 -200,718 -52,506
    Tăng, giảm hàng tồn kho -122,257 99,092 14,092
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 133,751 12,862 144,447
    Tăng, giảm chi phí trả trước -305 2,491 459
    Tiền lãi vay đã trả -326,594 -306,641 -97,400
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,719 -10,728 -15,865
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -305,455 -524,530 -1,525,187
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -278,325 -534,568 -1,302,556
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 27,701 5,655 128
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,583,244 -1,475,339 -2,063,030
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 1,329,814 1,412,976 1,644,570
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,348 - 13,604
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 58,870 18,938 130,645
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 138,382 47,808 51,452
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 917,465 376,018 1,731,129
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 549,133 18,488 148,189
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,443,673 1,055,137 2,953,204
     Tiền chi trả nợ gốc vay -1,075,341 -696,665 -1,370,264
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - -942 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 273,374 -123,299 113,273
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 96,809 220,108 106,621
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3,582 -0 214
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 373,766 96,809 220,108
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015