Công Ty
SEB ( HNX )
35 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  3,704.000 3,325.000 1,802.000
      Thư giá  14,223.725 13,530.210 11,913.502
      Cổ tức /cp  2,500.000 2,000.000 1,100.000
      Tỷ suất cổ tức  6.86% 5.13% 3.78%
      Doanh Thu/CP   10,397.324 10,100.701 5,127.519
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  11.44% 94.16% -18.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  1.10% 156.02% -10.61%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  11.44% 94.16% -18.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.18% 2.85% 12.86%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.74% 4.89% 6.29%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  62.98% 64.12% 49.34%
      Lợi nhuận trước thuế biên  39.90% 38.37% 37.00%
      Lợi nhuận ròng biên  37.50% 34.64% 35.15%
      EBITDA  4.572 5.016 7.981
      ROA  8.49% 7.68% 4.26%
      ROE  26.69% 26.13% 16.19%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  0.537 0.383 0.302
      Thanh toán nhanh  0.488 0.343 0.162
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  37.34% 41.57% 48.08%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  46.83% 50.21% 52.24%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  119.81% 141.90% 181.25%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  3.784 6.565 6.021
      Vòng quay phải trả  2.151 1.521 0.196
      Vòng quay tồn kho  28.870 17.633 1.849
      Chu kỳ tiền mặt  -60.717 -163.679 -1,604.384
      Vòng quay tổng tài sản  0.226 0.222 0.121
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.272 0.249 0.136
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm