Công Ty
CDC ( HSX )
12 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,852.000
      Thư giá  17,411.106
      Cổ tức /cp  1,200.000
      Tỷ suất cổ tức  8.08%
      Doanh Thu/CP   14,567.468
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  79.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -8.65%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  79.86%
      Tăng trưởng tổng tài sản  28.24%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  11.07%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  12.37%
      Lợi nhuận trước thuế biên  15.95%
      Lợi nhuận ròng biên  12.71%
      EBITDA  13.035
      ROA  3.47%
      ROE  10.87%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.729
      Thanh toán nhanh  0.644
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  16.66%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.73%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  57.39%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.979
      Vòng quay phải trả  3.840
      Vòng quay tồn kho  0.432
      Chu kỳ tiền mặt  933.559
      Vòng quay tổng tài sản  0.273
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  15.882
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015