Công Ty
VCI ( HSX )
15 ()
  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,854.000
      Thư giá  11,621.528
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP  9,919.403
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  41.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  41.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  26.27%
      Tăng trưởng vốn CSH  -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  -
      Lợi nhuận trước thuế biên  48.23%
      Lợi nhuận ròng biên  39.14%
      EBITDA  -
      ROA   12.11%
      ROE  31.95%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện hành  -
      Thanh toán nhanh  -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  15.00%
      Tổng nợ / Tổng tài sản  35.17%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  2.44%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  -
      Vòng quay phải trả  -
      Chu kỳ tiền mặt  -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.309
      Vòng quay Tài sản dài hạn  -
      Vòng quay Tài sản cố định  -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm