Công Ty
FTM ( HSX )
1 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  754.010 754.000
      Thư giá  11,602.847 11,348.835
      Cổ tức /cp  500.000 500.000
      Tỷ suất cổ tức  4.03% -
      Doanh Thu/CP   24,419.595 23,213.079
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  5.04% -46.07%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  6.12% -10.97%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  5.04% -46.07%
      Tăng trưởng tổng tài sản  9.30% 13.63%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  2.93% 9.45%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  9.29% 9.21%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.58% 3.45%
      Lợi nhuận ròng biên  3.24% 3.25%
      EBITDA  3.812 -
      ROA  2.25% 2.39%
      ROE  6.57% 6.87%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.277 1.389
      Thanh toán nhanh  0.658 0.654
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  16.37% 22.25%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  41.74% 44.10%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  51.75% 65.78%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.283 4.304
      Vòng quay phải trả  4.799 7.582
      Vòng quay tồn kho  5.176 5.148
      Chu kỳ tiền mặt  105.660 107.877
      Vòng quay tổng tài sản  0.696 0.736
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.598 1.389
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm