Công Ty
HID ( HSX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  985.437
      Thư giá  10,965.001
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP   8,933.046
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  74.60%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  47.29%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  74.60%
      Tăng trưởng tổng tài sản  6.59%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  5.87%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  11.59%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.84%
      Lợi nhuận ròng biên  11.03%
      EBITDA  4.996
      ROA  6.95%
      ROE  9.08%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.374
      Thanh toán nhanh  0.964
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.46%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  3.67%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  3.18%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  9.142
      Vòng quay phải trả  29.572
      Vòng quay tồn kho  29.417
      Chu kỳ tiền mặt  39.992
      Vòng quay tổng tài sản  0.631
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.669
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015