Công Ty
DPS ( HNX )
0 ()
  -  CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sóc Sơn
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2018 2017 2016 2015
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 247,384 1,073,426 1,104,275 1,012,312
  Giá vốn hàng bán 242,795 1,045,452 1,069,827 985,436
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 4,589 27,974 34,448 26,876
  Doanh thu hoạt động tài chính - - -4,808 -819
  Chi phí tài chính - - 11,076 1,285
   Trong đó: Chi phí lãi vay - - 10,747 1,285
  Chi phí bán hàng 2,061 3,283 3,446 806
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,398 3,771 4,800 2,197
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} -6,800 8,039 19,934 23,408
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - -
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) -6,739 6,636 18,867 23,376
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - 1,621 4,359 5,143
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - -
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) - - - -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ -6,739 5,015 14,508 18,233
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 165 657 1,134
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015