Công Ty
DPS ( HNX )
0 ()
  -  CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sóc Sơn
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -78,668 -208,092 3,151
     Lợi nhuận trước thuế: - - -
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng - - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định - - -
    Chi phí lãi vay - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - - -
    Tăng, giảm các khoản phải thu - - -
    Tăng, giảm hàng tồn kho - - -
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - - -
    Tăng, giảm chi phí trả trước - - -
    Tiền lãi vay đã trả -18,958 -10,747 -1,345
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,915 -1,777 -397
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh -29,429 -72,025 -5,991
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 49,007 -114,907 -18,181
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -61,000 -7,786 -1,350
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - - -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -55,500 -138,200 -41,181
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 156,600 29,700 22,181
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8,907 1,378 819
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 20,698 330,696 1,745
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - 127,746 -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - 644,259 44,503
     Tiền chi trả nợ gốc vay - -441,310 -42,758
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ -8,963 7,696 -13,284
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 17,242 9,546 22,830
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 8,279 17,242 9,546
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015