Công Ty
BED ( HNX )
32 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,972.000 1,925.754 1,615.239
      Thư giá  13,174.657 15,025.953 14,478.467
      Cổ tức /cp  1,850.000 3,800.000 1,428.000
      Tỷ suất cổ tức  10.56% 4.56% 4.89%
      Doanh Thu/CP   25,796.740 23,768.597 22,512.546
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  2.54% 26.96% 12.72%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  10.17% -3.24% 16.48%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  2.54% 26.96% 12.72%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -4.52% 1.34% 1.50%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -12.32% 3.78% 1.51%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  28.35% 27.93% 30.48%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.23% 10.78% 9.22%
      Lợi nhuận ròng biên  8.15% 8.63% 7.17%
      EBITDA  13.150 12.273 11.454
      ROA  11.98% 11.50% 9.18%
      ROE  14.18% 13.05% 11.24%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.974 3.308 3.212
      Thanh toán nhanh  1.006 2.058 2.167
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  55.294 59.737 61.216
      Vòng quay phải trả  7.984 8.255 7.333
      Vòng quay tồn kho  5.474 5.748 5.609
      Chu kỳ tiền mặt  27.562 25.462 21.265
      Vòng quay tổng tài sản  1.470 1.332 1.280
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.778 3.124 3.291
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm