Công Ty
VDS ( HSX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  704.000 574.000
      Thư giá  10,898.014 20,398.926
      Cổ tức /cp  - -
      Tỷ suất cổ tức  -  
      Doanh Thu/CP  3,100.310 3,399.032
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  136.00% -80.15%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  136.00% -80.15%
      Tăng trưởng tổng tài sản  57.22% -7.93%
      Tăng trưởng vốn CSH  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  28.27% 10.42%
      Lợi nhuận ròng biên  22.72% 17.57%
      EBITDA  8.517 18.704
      ROA   3.78% 1.98%
      ROE  6.68% 3.96%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  31.58% 7.97%
      Tổng nợ / Tổng tài sản  31.58% 15.37%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  2.09% 1.42%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.166 0.112
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm