Công Ty
ART ( HNX )
2 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BOS
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  5,169.152 283.229
      Thư giá  12,857.045 7,414.589
      Cổ tức /cp  - -
      Tỷ suất cổ tức  - -
      Doanh Thu/CP   8,573.190 1,288.554
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  1595.69% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  1595.69% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  175.65% -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  193.95% -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  73.96% 22.60%
      Lợi nhuận ròng biên  61.30% 21.98%
      EBITDA  2.026 -
      ROA  29.84% -
      ROE  32.34% -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.487 -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  663.753 -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm