Công Ty
ACB ( HSX )
19 ()
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,814.546 1,293.000
      Thư giá  14,781.903 14,263.822
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   21,897.717 17,709.371
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  21.67% 16.00%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  14.00% 9.97%
      Tăng trưởng cho vay  21.49% 20.73%
      Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng  16.59% 18.37%
      Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế  59.84% 28.88%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      EBITDA  - -
      ROA  0.82% 0.61%
      ROE  13.08% 9.50%
      Tỷ lệ thu nhập từ lãi  8493781.00% 0.40%
      Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi  3392220.00% 0.06%
      Tỷ lệ lãi trên tài sản có sinh lời  - 0.03%
      Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định  8.43% 7.47%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng tài sản  0.82% 0.61%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập  17.820 16.767
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Tổng huy động  241,392,932 207,051,269
      VCSH/ Tổng huy động  - 0.07%
      Tỷ số đòn bẩy tài chính  17.213 16.206
      Tỷ lệ tài sản có sinh lời  - 0.99%
      Tổng cho vay khách hàng / Tổng huy động  82.24% 78.92%
      Tỷ lệ nợ xấu  - 0.018
      Dự phòng / Lợi nhuận  - 726.17%
      Dự phòng / Tổng nợ xấu  - 0.42%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Chi phí / Tài sản  - -
      Chi phí / Thu nhập  54.59% 61.91%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015