Công Ty
ACB ( HSX )
19 ()
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,814.546
      Thư giá  14,781.903
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   21,897.717
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  21.67%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  14.00%
      Tăng trưởng cho vay  21.49%
      Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng  16.59%
      Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế  59.84%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      EBITDA  -
      ROA  0.82%
      ROE  13.08%
      Tỷ lệ thu nhập từ lãi  8493781.00%
      Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi  3392220.00%
      Tỷ lệ lãi trên tài sản có sinh lời  -
      Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định  8.43%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng tài sản  0.82%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập  17.820
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Tổng huy động  241,392,932
      VCSH/ Tổng huy động  -
      Tỷ số đòn bẩy tài chính  17.213
      Tỷ lệ tài sản có sinh lời  -
      Tổng cho vay khách hàng / Tổng huy động  82.24%
      Tỷ lệ nợ xấu  -
      Dự phòng / Lợi nhuận  -
      Dự phòng / Tổng nợ xấu  -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Chi phí / Tài sản  -
      Chi phí / Thu nhập  54.59%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015