Công Ty
NNC ( HSX )
42 ()
  -  Công ty Cổ phần Đá Núi nhỏ
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016 2015 2014
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 581,906 583,753 507,859 392,192
  Giá vốn hàng bán 340,048 338,010 321,948 251,630
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 241,858 245,743 185,911 140,562
  Doanh thu hoạt động tài chính - -6,981 -7,319 -7,286
  Chi phí tài chính - 506 682 188
   Trong đó: Chi phí lãi vay - 276 596 188
  Chi phí bán hàng 3,897 3,959 3,030 2,607
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,734 18,991 10,375 11,028
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 237,317 229,267 179,143 134,024
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - 218
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 237,805 231,730 160,724 133,807
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 46,805 40,615 41,569 32,233
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 364 6,233 -4,291 -2,676
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) - - - -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 190,636 184,881 123,446 104,250
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 8,001 10,346 8,635 8,117
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015