Công Ty
BSI ( HSX )
8 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,806.984 1,237.023 996.659
      Thư giá  - 10,581.820 8,901.546
      Cổ tức /cp  -    
      Tỷ suất cổ tức       
      Doanh Thu/CP  - 4,124.237 3,841.847
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  52.09% 13.35% 34.11%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  52.09% 13.35% 34.11%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - -31.75% 14.94%
      Tăng trưởng vốn CSH  - - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  - - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  - 32.85% 27.06%
      Lợi nhuận ròng biên  - 30.00% 27.06%
      EBITDA  7.163 5.167 3.866
      ROA   - 6.45% 5.12%
      ROE  - 12.42% 12.40%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện hành  - - -
      Thanh toán nhanh  - - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  -    
      Tổng nợ / Tổng tài sản  - 17.26% 29.43%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  - 1.47% 2.44%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  - - -
      Vòng quay phải trả  - - -
      Chu kỳ tiền mặt  - - -
      Vòng quay Tổng tài sản  - 0.215 0.189
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm