Công Ty
TTH ( HNX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - -
  Các khoản giảm trừ - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 171,791 158,240
  Giá vốn hàng bán 138,414 89,685
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 33,376 68,555
  Doanh thu hoạt động tài chính - -177
  Chi phí tài chính - 1,245
   Trong đó: Chi phí lãi vay - 7
  Chi phí bán hàng 1,558 3,569
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,323 3,581
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 28,641 60,336
  Thu nhập khác - -
  Chi phí khác - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - -
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 28,625 60,055
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - -
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - -
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) 28,625 -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 28,625 60,055
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 1,735 4,620
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015