Công Ty
TTH ( HNX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Mã CK       
  2017 2016
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -35,291 -6,590
     Lợi nhuận trước thuế: 28,489 60,055
    Khấu hao tài sản cố định 1,898 88
    Các khoản dự phòng - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -40 1,557
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -615 -8
    Chi phí lãi vay 1,135 7
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30,866 61,699
    Tăng, giảm các khoản phải thu -52,470 -23,451
    Tăng, giảm hàng tồn kho -108 -73,107
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12,987 36,948
    Tăng, giảm chi phí trả trước 157 -115
    Tiền lãi vay đã trả -748 -8,515
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - -50
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - -132,474
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -92,200 -13,117
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36,686 -3,608
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - -9,517
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -63,437 -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7,308 -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 615 8
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 141,620 -19,820
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 130,000 -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - 5,180
     Tiền chi trả nợ gốc vay - -25,000
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13,000 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 14,130 -39,527
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 10,583 50,109
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 40 -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 24,753 10,583
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015