Công Ty
VE1 ( HNX )
9 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015 2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -6,571 8,363 -8,567 -1,509
     Lợi nhuận trước thuế: - - - -
    Khấu hao tài sản cố định - - - -
    Các khoản dự phòng - - - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định - - - -
    Chi phí lãi vay - - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - - - -
    Tăng, giảm các khoản phải thu - - - -
    Tăng, giảm hàng tồn kho - - - -
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - - - -
    Tăng, giảm chi phí trả trước - - - -
    Tiền lãi vay đã trả -86 -1 -8 -23
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - -797 - -
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh -9,749 -1,565 -3,931 -3,435
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -141 159 396 4,552
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -446 -390 -1,884 -
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 200 300 33 4,960
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -6,500 -2,000
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - 8,500 1,265
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -16,000 -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - 26,526 -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 105 249 247 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 33,099 -403 403 -
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 30,000 - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 12,814 - 1,751 3,515
     Tiền chi trả nợ gốc vay -9,715 -403 -1,348 -3,515
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 26,386 8,119 -7,768 3,043
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 9,283 1,164 8,932 5,889
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 35,669 9,283 1,164 8,932
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015