Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.10 -4.92%
ACS 13.50 0.00%
AMS 7.00 +1.45%
ASD 4.10 0.00%
B82 1.00 +11.11%
BCC 6.30 0.00%
BCE 5.40 +0.37%
BDT 10.70 0.00%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 43.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 52.80 -1.31%
BT6 2.90 -12.12%
BTC 49.00 0.00%
BTD 13.30 -8.90%
BTS 4.50 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.00 -0.76%
C36 12.70 0.00%
C47 11.50 0.00%
C69 4.70 0.00%
C71 11.00 0.00%
C92 6.20 0.00%
CC1 15.00 0.00%
CC4 9.00 -10.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 14.90 -0.67%
CCM 25.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 14.30 0.00%
CDR 11.50 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.00 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 137.00 -0.07%
CEO 12.70 -0.78%
CH5 12.60 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 14.00 0.00%
CID 3.30 0.00%
CIG 4.48 +3.46%
CII 26.20 -0.38%
CIP 16.30 +14.79%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.70 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.40 -12.82%
CQT 2.70 0.00%
CSC 21.30 +0.95%
CT3 10.80 +13.68%
CT6 5.00 0.00%
CTD 153.50 0.00%
CTI 31.70 +0.96%
CTN 0.50 0.00%
CTR 24.90 +2.89%
CTX 29.00 0.00%
CVT 24.65 0.00%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.50 0.00%
D2D 70.90 +4.42%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.66 +0.13%
DC1 8.90 0.00%
DC2 9.00 0.00%
DC4 11.40 0.00%
DCF 7.90 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.00 0.00%
DHA 28.20 +1.08%
DID 3.90 0.00%
DIG 15.85 +3.59%
DIH 17.00 0.00%
DL1 37.50 +1.35%
DND 17.30 0.00%
DNP 14.40 +1.41%
DOC 10.00 0.00%
DPG 42.80 +3.38%
DPS 0.90 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 20.00 0.00%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.85 +4.05%
G36 5.40 +3.85%
GKM 14.40 +1.41%
GMX 25.00 0.00%
GND 21.00 -12.13%
GTH 11.80 0.00%
GTN 10.85 +2.84%
H11 8.10 0.00%
HAM 19.20 0.00%
HAN 11.50 0.00%
HAS 8.35 +1.21%
HBC 22.10 -1.78%
HC3 24.00 0.00%
HCC 15.20 -3.18%
HCI 4.70 0.00%
HEC 27.00 +3.85%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.00 0.00%
HID 2.66 0.00%
HLG 9.25 0.00%
HLY 15.70 0.00%
HMS 29.30 0.00%
HOM 4.00 0.00%
HPM 11.70 +0.86%
HT1 11.90 0.00%
HTC 27.00 +1.89%
HU3 10.30 0.00%
HU4 12.90 0.00%
HVX 4.10 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 51.00 +2.00%
ICG 6.50 -2.99%
ICI 9.00 0.00%
ICN 42.10 -14.95%
IDV 29.50 0.00%
IJC 8.22 +0.61%
ITQ 3.50 -2.78%
KDM 3.60 +5.88%
KSB 29.50 -1.67%
KTT 4.90 0.00%
L10 21.15 +3.17%
L12 5.40 0.00%
L14 35.00 +1.74%
L18 9.20 0.00%
L45 3.60 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 29.00 -5.54%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.59 -0.52%
LCS 3.60 0.00%
LHC 61.90 -1.43%
LIC 4.90 +13.95%
LIG 4.00 0.00%
LM8 26.35 -0.57%
LMI 12.80 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 3.00 0.00%
MBG 4.00 -2.44%
MCC 13.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 -6.67%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.50 +2.22%
MEC 2.50 0.00%
MST 4.60 -4.17%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.00 0.00%
NAC 11.80 +14.56%
NAV 4.80 0.00%
NDX 13.60 +3.03%
NHA 8.40 -1.18%
NHC 32.80 -9.89%
NKG 13.40 -0.74%
NMK 9.00 0.00%
NNC 58.00 +0.35%
NTB 0.40 0.00%
NTP 43.90 -0.23%
PCC 14.00 0.00%
PCM 2.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 17.00 -1.16%
PNT 7.20 0.00%
PPG 0.90 -10.00%
PTC 5.90 -3.28%
PTD 15.50 0.00%
PTE 1.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 0.70 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.56 -4.83%
PXL 2.30 -4.17%
PXM 0.30 -25.00%
PXS 5.50 -3.00%
PXT 1.90 +5.56%
QLD 6.00 0.00%
QNC 3.20 0.00%
RCC 12.20 0.00%
RCD 14.00 +7.69%
REE 34.30 -1.72%
ROS 41.85 -0.36%
S12 0.70 +16.67%
S27 5.80 0.00%
S55 23.00 0.00%
S72 4.60 0.00%
S74 5.30 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 6.20 +3.33%
SAV 8.90 -1.11%
SBA 14.60 +0.69%
SC5 26.95 +6.94%
SCC 2.50 0.00%
SCI 7.00 0.00%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.20 0.00%
SD3 2.40 -14.29%
SD4 8.10 0.00%
SD5 8.10 0.00%
SD6 5.20 0.00%
SD8 0.40 +33.33%
SD9 7.10 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.10 -8.33%
SDC 13.50 0.00%
SDE 1.40 0.00%
SDG 33.00 0.00%
SDJ 8.10 0.00%
SDN 49.10 0.00%
SDP 1.60 -5.88%
SDT 6.60 +4.76%
SDU 9.00 -9.09%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.02 -0.33%
SHP 22.80 -1.72%
SIC 12.10 +0.83%
SII 23.00 0.00%
SJC 4.20 0.00%
SJE 25.50 0.00%
SJG 5.10 0.00%
SJM 0.80 -11.11%
SJS 20.60 +0.98%
STL 1.30 0.00%
STV 12.50 0.00%
SVN 1.80 -5.26%
TA6 6.80 0.00%
TA9 11.20 -9.68%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 3.20 0.00%
TCR 2.80 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 26.50 +3.92%
THG 25.90 -1.52%
TKC 27.00 0.00%
TLD 7.11 -1.52%
TLT 10.00 +5.26%
TMW 12.00 0.00%
TNB 4.20 +13.51%
TNI 11.90 +2.59%
TNM 4.00 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTB 23.70 0.00%
TTC 22.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 9.20 +3.37%
TV1 15.70 -4.85%
TV2 104.50 -2.34%
TV3 42.20 -0.71%
TV4 16.70 -7.22%
TVA 13.80 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 12.00 0.00%
UDC 3.22 0.00%
UIC 25.25 0.00%
USC 9.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 14.50 +9.02%
V15 0.30 +50.00%
V21 14.30 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 13.20 -9.59%
VC3 19.00 +0.53%
VC5 0.90 +12.50%
VC6 7.80 0.00%
VC7 10.30 0.00%
VC9 9.50 0.00%
VCC 10.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.00 -2.30%
VCS 84.50 +0.96%
VCT 5.00 0.00%
VE1 11.90 +2.59%
VE2 11.00 0.00%
VE3 10.10 0.00%
VE9 4.00 0.00%
VES 1.10 -8.33%
VGC 16.50 -2.37%
VGV 9.50 0.00%
VHL 33.80 0.00%
VIT 9.30 +1.09%
VLB 31.00 0.00%
VNE 6.73 -0.74%
VTS 14.00 0.00%
VTV 11.40 +5.56%
VVN 7.40 0.00%
VXB 17.30 0.00%
X18 3.20 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

HAM: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

VSD- 10/08/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang Mã chứng khoán: HAM Mã ISIN: VN000000HAM4 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm