Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.60 +0.41%
ACS 13.50 0.00%
AMS 6.80 0.00%
ASD 2.80 0.00%
B82 1.30 -7.14%
BCC 6.40 0.00%
BCE 5.41 +2.46%
BDT 10.50 -1.87%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 40.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 53.50 +0.94%
BT6 4.60 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 15.50 +4.03%
BTS 4.80 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 24.35 +3.18%
C36 13.70 0.00%
C47 9.30 +0.11%
C69 5.20 +6.12%
C71 11.40 0.00%
C92 5.50 0.00%
CC1 14.50 -2.68%
CC4 9.60 -4.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 13.00 -6.47%
CCM 25.30 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 16.80 -1.18%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.80 +3.87%
CEG 8.00 0.00%
CEN 60.80 +14.93%
CEO 12.80 +5.79%
CH5 11.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.10 0.00%
CID 2.80 0.00%
CIG 3.91 +0.77%
CII 27.55 +0.18%
CIP 7.50 0.00%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.30 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 2.70 0.00%
CQT 2.70 0.00%
CSC 24.00 +0.84%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.00 0.00%
CTD 149.50 +2.40%
CTI 30.40 +2.01%
CTN 0.70 0.00%
CTR 24.60 +1.23%
CTX 27.50 +1.85%
CVT 25.85 +6.82%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.60 0.00%
D2D 65.90 +0.61%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.65 +0.12%
DC1 10.50 +0.96%
DC2 9.00 0.00%
DC4 10.70 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 14.50 0.00%
DHA 26.90 -1.47%
DID 3.90 0.00%
DIG 15.45 +6.92%
DIH 16.40 0.00%
DL1 37.50 0.00%
DND 19.00 -5.00%
DNP 14.70 0.00%
DOC 11.00 0.00%
DPG 38.60 -1.03%
DPS 0.90 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 16.20 0.00%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.75 0.00%
G36 5.00 -12.28%
GKM 13.40 -0.74%
GMX 21.10 0.00%
GND 29.40 0.00%
GTH 11.80 0.00%
GTN 9.84 +6.96%
H11 5.90 0.00%
HAM 19.50 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 8.03 0.00%
HBC 22.95 +6.74%
HC3 22.70 +6.07%
HCC 15.90 -1.85%
HCI 4.70 0.00%
HEC 27.50 0.00%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.50 0.00%
HID 2.75 -1.08%
HLG 9.30 -6.91%
HLY 12.60 0.00%
HMS 29.60 -6.03%
HOM 3.90 -7.14%
HPM 11.60 0.00%
HT1 11.40 +1.79%
HTC 26.50 0.00%
HU3 10.00 -0.99%
HU4 8.70 -14.71%
HVX 4.04 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 42.00 0.00%
ICG 6.40 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 34.80 +3.88%
IJC 9.62 +2.89%
ITQ 3.60 +9.09%
KDM 3.80 +5.56%
KSB 32.00 +1.59%
KTT 5.40 0.00%
L10 18.30 -6.15%
L12 5.40 0.00%
L14 35.00 +1.74%
L18 9.20 0.00%
L45 3.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 33.50 0.00%
LCC 3.10 0.00%
LCG 8.94 -0.67%
LCS 3.30 0.00%
LHC 58.00 +2.65%
LIC 5.00 0.00%
LIG 4.00 +5.26%
LM8 25.10 +2.45%
LMI 15.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.90 -5.00%
MBG 3.60 +9.09%
MCC 14.30 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 0.00%
MCT 18.60 0.00%
MDG 12.00 +4.35%
MEC 2.40 0.00%
MST 4.40 +7.32%
MTS 15.70 0.00%
MVC 9.80 -2.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.60 0.00%
NDX 13.60 0.00%
NHA 9.50 +5.56%
NHC 36.40 0.00%
NKG 14.80 +6.86%
NMK 8.30 0.00%
NNC 52.30 +0.58%
NTB 0.50 0.00%
NTP 43.80 +0.69%
PCC 14.00 -14.11%
PCM 4.00 0.00%
PEC 8.80 0.00%
PHC 16.00 0.00%
PNT 6.30 0.00%
PPG 0.80 0.00%
PTC 6.28 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.00 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.40 0.00%
PVV 0.90 +12.50%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.62 0.00%
PXL 2.50 -3.85%
PXM 0.30 0.00%
PXS 5.00 +0.20%
PXT 1.88 +6.21%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.70 0.00%
RCC 13.10 -14.38%
RCD 16.00 +3.23%
REE 32.80 +6.84%
ROS 44.00 -2.00%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.00 -0.94%
S72 6.00 0.00%
S74 4.80 +4.35%
S96 0.70 0.00%
S99 5.80 +1.75%
SAV 8.90 +3.49%
SBA 14.80 0.00%
SC5 28.85 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 7.80 0.00%
SCJ 3.00 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.10 +4.08%
SD3 3.40 0.00%
SD4 8.40 0.00%
SD5 7.70 -6.10%
SD6 5.00 -3.85%
SD8 0.40 0.00%
SD9 7.20 +1.41%
SDA 2.60 0.00%
SDB 1.30 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.50 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 32.00 0.00%
SDP 2.40 0.00%
SDT 6.70 0.00%
SDU 10.50 -1.87%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.58 +0.77%
SHP 22.00 0.00%
SIC 12.30 -6.82%
SII 23.35 0.00%
SJC 5.90 0.00%
SJE 26.50 +1.92%
SJG 6.00 0.00%
SJM 1.10 +10.00%
SJS 17.70 +1.14%
STL 1.30 0.00%
STV 12.00 0.00%
SVN 2.00 0.00%
TA6 5.50 0.00%
TA9 10.70 -1.83%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.51 -6.69%
TEC 7.00 0.00%
TGG 18.50 -0.80%
THG 29.00 -0.68%
TKC 21.90 -8.37%
TLD 9.30 -7.00%
TLT 10.00 0.00%
TMW 12.00 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 9.35 -1.27%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 21.00 -4.55%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 10.50 +8.25%
TV1 15.60 0.00%
TV2 113.30 +4.91%
TV3 48.10 -9.76%
TV4 16.80 +2.44%
TVA 12.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.10 0.00%
UDC 2.95 -4.84%
UIC 26.00 0.00%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 12.60 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 15.80 0.00%
VC1 13.70 +9.60%
VC2 13.00 0.00%
VC3 19.90 +1.02%
VC5 1.10 0.00%
VC6 7.80 0.00%
VC7 11.80 +9.26%
VC9 11.50 0.00%
VCC 11.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 16.90 +9.74%
VCS 94.00 +1.40%
VCT 6.50 0.00%
VE1 12.50 +7.76%
VE2 10.40 0.00%
VE3 9.70 -1.02%
VE9 4.10 +2.50%
VES 1.30 0.00%
VGC 18.00 +2.27%
VGV 11.30 0.00%
VHL 36.70 0.00%
VIT 9.90 +3.12%
VLB 26.60 +14.66%
VNE 6.22 +3.32%
VTS 12.80 0.00%
VTV 12.90 0.00%
VVN 4.40 0.00%
VXB 17.00 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

PTD: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

VSD- 11/07/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh Mã chứng khoán: PTD Mã ISIN: VN000000PTD6 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm