Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.00 -10.45%
ACS 14.20 0.00%
AMS 6.90 -1.43%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.70 -5.56%
BCC 6.60 0.00%
BCE 6.23 +0.16%
BDT 9.50 0.00%
BHC 2.30 -14.81%
BHV 4.60 -13.21%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.70 0.00%
BT6 5.10 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 16.00 +4.58%
BTS 5.10 0.00%
BXH 14.00 0.00%
C32 28.10 +0.18%
C36 13.70 0.00%
C47 10.45 -0.48%
C69 4.50 +9.76%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 15.50 0.00%
CC4 10.40 +14.29%
CCH 7.30 0.00%
CCI 13.25 0.00%
CCM 33.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.70 -1.67%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.80 -0.25%
CEG 9.80 0.00%
CEO 17.00 -5.03%
CH5 28.50 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.41 0.00%
CII 29.60 +0.34%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.80 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.30 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.20 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.50 0.00%
CTD 122.00 -5.79%
CTI 31.60 -0.63%
CTN 0.60 0.00%
CTR 22.60 -2.16%
CTX 27.00 0.00%
CVT 29.90 -3.24%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.70 0.00%
D2D 74.50 +0.68%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.60 +1.78%
DC1 9.40 0.00%
DC2 6.90 0.00%
DC4 9.60 -3.03%
DCF 8.00 0.00%
DCT 0.90 +12.50%
DGT 17.50 0.00%
DHA 28.05 -1.06%
DID 3.90 0.00%
DIG 20.70 -1.90%
DIH 14.20 -2.07%
DL1 38.00 0.00%
DND 19.00 0.00%
DNP 19.00 -0.52%
DOC 11.00 0.00%
DPS 1.10 -8.33%
DSG 10.00 0.00%
DTV 16.00 0.00%
DXV 3.80 +2.15%
G36 5.80 +9.43%
GKM 10.80 0.00%
GMX 23.00 -8.00%
GND 22.00 0.00%
GTH 4.80 0.00%
GTN 10.10 -2.42%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.71 -5.40%
HBC 36.70 -2.52%
HC3 26.40 0.00%
HCC 17.80 -3.78%
HCI 3.40 0.00%
HEC 20.50 0.00%
HEJ 14.00 0.00%
HHG 4.50 0.00%
HID 2.92 -2.34%
HLG 9.03 -6.81%
HLY 15.50 0.00%
HMS 32.50 +0.31%
HOM 3.80 +2.70%
HPM 11.80 0.00%
HT1 12.60 -1.56%
HTC 26.50 +1.14%
HU3 12.80 +1.59%
HU4 10.30 0.00%
HVX 4.39 -0.68%
I10 0.80 0.00%
ICC 42.00 0.00%
ICG 6.80 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 50.90 0.00%
IDV 32.00 -1.84%
IJC 9.43 -2.58%
ITQ 2.80 -6.67%
KDM 2.60 +4.00%
KSB 36.00 +1.41%
KTT 7.90 0.00%
L10 17.50 -6.42%
L12 6.20 0.00%
L14 44.00 -2.22%
L18 8.50 0.00%
L45 2.20 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.10 -2.73%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.76 -0.20%
LCS 4.90 0.00%
LHC 52.00 0.00%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.10 0.00%
LM8 24.80 +3.12%
LMI 11.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.70 -5.56%
MBG 2.40 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.30 -7.14%
MCT 18.60 0.00%
MDG 12.15 0.00%
MEC 2.70 0.00%
MST 3.10 -8.82%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.30 -5.50%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.40 0.00%
NDX 18.10 +9.04%
NHA 9.00 -7.22%
NHC 38.50 0.00%
NKG 20.30 -4.92%
NMK 9.80 0.00%
NNC 50.50 -0.98%
NTB 0.50 +25.00%
NTP 51.90 -0.38%
PCC 17.40 0.00%
PCM 4.40 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 18.80 -1.05%
PNT 6.20 0.00%
PPG 0.90 +12.50%
PTC 6.24 0.00%
PTD 14.10 0.00%
PTE 3.40 -15.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 +25.00%
PVV 1.20 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.20 0.00%
PXL 2.90 -3.33%
PXM 0.30 0.00%
PXS 5.90 -3.28%
PXT 2.67 +4.71%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.00 0.00%
RCC 13.00 0.00%
RCD 19.00 +1.06%
REE 32.50 -2.40%
ROS 61.20 -5.99%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 20.00 0.00%
S72 7.50 0.00%
S74 4.90 -9.26%
S96 0.70 0.00%
S99 5.50 -1.79%
SAV 8.70 0.00%
SBA 14.80 -0.67%
SC5 31.50 +5.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 4.50 0.00%
SCJ 3.10 +3.33%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 0.00%
SD3 3.00 0.00%
SD4 8.90 -1.11%
SD5 7.60 -6.17%
SD6 5.90 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.90 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.40 0.00%
SDC 12.70 0.00%
SDE 1.10 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 8.00 0.00%
SDN 32.00 0.00%
SDP 1.70 0.00%
SDT 6.90 0.00%
SDU 10.90 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 7.20 -0.14%
SHP 23.00 -0.86%
SIC 10.70 -0.93%
SII 25.55 +6.68%
SJC 5.80 -9.38%
SJE 27.00 0.00%
SJG 8.40 +13.51%
SJM 0.80 +14.29%
SJS 22.80 -2.98%
STL 1.30 -7.14%
STV 9.60 0.00%
SVN 2.00 +5.26%
TA6 6.40 0.00%
TA9 11.50 -6.50%
TBT 1.40 +7.69%
TBX 9.00 0.00%
TCK 6.00 0.00%
TCR 2.77 +6.54%
TEC 7.00 0.00%
TGG 12.80 0.00%
THG 37.00 -5.13%
TKC 25.80 -0.39%
TLD 10.05 -0.50%
TLT 11.80 0.00%
TMW 11.60 0.00%
TNB 7.20 0.00%
TNI 6.32 +0.16%
TNM 5.40 +14.89%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.50 0.00%
TTL 8.90 0.00%
TTZ 5.50 -9.84%
TV1 13.65 +6.64%
TV2 97.90 -3.55%
TV3 45.30 -9.94%
TV4 17.90 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.90 0.00%
UDC 3.00 -6.25%
UIC 27.20 +0.74%
USC 8.70 0.00%
V11 0.30 -25.00%
V12 10.70 -6.14%
V15 0.30 -25.00%
V21 14.50 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 14.00 +3.70%
VC3 18.80 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 15.90 0.00%
VC9 12.00 -7.69%
VCC 12.00 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.30 -1.14%
VCS 94.40 -6.53%
VCT 8.00 -13.04%
VE1 14.00 +0.72%
VE2 11.50 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 4.10 +2.50%
VES 1.10 +10.00%
VGC 24.30 -2.02%
VGV 10.50 0.00%
VHL 47.50 0.00%
VIT 12.90 -3.73%
VLB 27.80 0.00%
VNE 6.87 -1.15%
VTS 14.00 0.00%
VTV 13.90 0.00%
VVN 3.90 +14.71%
VXB 14.00 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 10.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

PDB: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

VSD- 16/05/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dinco Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco Mã chứng khoán: PDB Mã ISIN: VN000000PDB4 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm