Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.00 -10.45%
ACS 14.20 0.00%
AMS 6.90 -1.43%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.70 -5.56%
BCC 6.60 0.00%
BCE 6.23 +0.16%
BDT 9.50 0.00%
BHC 2.30 -14.81%
BHV 4.60 -13.21%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.70 0.00%
BT6 5.10 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 16.00 +4.58%
BTS 5.10 0.00%
BXH 14.00 0.00%
C32 28.10 +0.18%
C36 13.70 0.00%
C47 10.45 -0.48%
C69 4.50 +9.76%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 15.50 0.00%
CC4 10.40 +14.29%
CCH 7.30 0.00%
CCI 13.25 0.00%
CCM 33.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.70 -1.67%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.80 -0.25%
CEG 9.80 0.00%
CEO 17.00 -5.03%
CH5 28.50 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.41 0.00%
CII 29.60 +0.34%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.80 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.30 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.20 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.50 0.00%
CTD 122.00 -5.79%
CTI 31.60 -0.63%
CTN 0.60 0.00%
CTR 22.60 -2.16%
CTX 27.00 0.00%
CVT 29.90 -3.24%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.70 0.00%
D2D 74.50 +0.68%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.60 +1.78%
DC1 9.40 0.00%
DC2 6.90 0.00%
DC4 9.60 -3.03%
DCF 8.00 0.00%
DCT 0.90 +12.50%
DGT 17.50 0.00%
DHA 28.05 -1.06%
DID 3.90 0.00%
DIG 20.70 -1.90%
DIH 14.20 -2.07%
DL1 38.00 0.00%
DND 19.00 0.00%
DNP 19.00 -0.52%
DOC 11.00 0.00%
DPS 1.10 -8.33%
DSG 10.00 0.00%
DTV 16.00 0.00%
DXV 3.80 +2.15%
G36 5.80 +9.43%
GKM 10.80 0.00%
GMX 23.00 -8.00%
GND 22.00 0.00%
GTH 4.80 0.00%
GTN 10.10 -2.42%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.71 -5.40%
HBC 36.70 -2.52%
HC3 26.40 0.00%
HCC 17.80 -3.78%
HCI 3.40 0.00%
HEC 20.50 0.00%
HEJ 14.00 0.00%
HHG 4.50 0.00%
HID 2.92 -2.34%
HLG 9.03 -6.81%
HLY 15.50 0.00%
HMS 32.50 +0.31%
HOM 3.80 +2.70%
HPM 11.80 0.00%
HT1 12.60 -1.56%
HTC 26.50 +1.14%
HU3 12.80 +1.59%
HU4 10.30 0.00%
HVX 4.39 -0.68%
I10 0.80 0.00%
ICC 42.00 0.00%
ICG 6.80 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 50.90 0.00%
IDV 32.00 -1.84%
IJC 9.43 -2.58%
ITQ 2.80 -6.67%
KDM 2.60 +4.00%
KSB 36.00 +1.41%
KTT 7.90 0.00%
L10 17.50 -6.42%
L12 6.20 0.00%
L14 44.00 -2.22%
L18 8.50 0.00%
L45 2.20 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.10 -2.73%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.76 -0.20%
LCS 4.90 0.00%
LHC 52.00 0.00%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.10 0.00%
LM8 24.80 +3.12%
LMI 11.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.70 -5.56%
MBG 2.40 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.30 -7.14%
MCT 18.60 0.00%
MDG 12.15 0.00%
MEC 2.70 0.00%
MST 3.10 -8.82%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.30 -5.50%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.40 0.00%
NDX 18.10 +9.04%
NHA 9.00 -7.22%
NHC 38.50 0.00%
NKG 20.30 -4.92%
NMK 9.80 0.00%
NNC 50.50 -0.98%
NTB 0.50 +25.00%
NTP 51.90 -0.38%
PCC 17.40 0.00%
PCM 4.40 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 18.80 -1.05%
PNT 6.20 0.00%
PPG 0.90 +12.50%
PTC 6.24 0.00%
PTD 14.10 0.00%
PTE 3.40 -15.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 +25.00%
PVV 1.20 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.20 0.00%
PXL 2.90 -3.33%
PXM 0.30 0.00%
PXS 5.90 -3.28%
PXT 2.67 +4.71%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.00 0.00%
RCC 13.00 0.00%
RCD 19.00 +1.06%
REE 32.50 -2.40%
ROS 61.20 -5.99%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 20.00 0.00%
S72 7.50 0.00%
S74 4.90 -9.26%
S96 0.70 0.00%
S99 5.50 -1.79%
SAV 8.70 0.00%
SBA 14.80 -0.67%
SC5 31.50 +5.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 4.50 0.00%
SCJ 3.10 +3.33%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 0.00%
SD3 3.00 0.00%
SD4 8.90 -1.11%
SD5 7.60 -6.17%
SD6 5.90 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.90 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.40 0.00%
SDC 12.70 0.00%
SDE 1.10 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 8.00 0.00%
SDN 32.00 0.00%
SDP 1.70 0.00%
SDT 6.90 0.00%
SDU 10.90 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 7.20 -0.14%
SHP 23.00 -0.86%
SIC 10.70 -0.93%
SII 25.55 +6.68%
SJC 5.80 -9.38%
SJE 27.00 0.00%
SJG 8.40 +13.51%
SJM 0.80 +14.29%
SJS 22.80 -2.98%
STL 1.30 -7.14%
STV 9.60 0.00%
SVN 2.00 +5.26%
TA6 6.40 0.00%
TA9 11.50 -6.50%
TBT 1.40 +7.69%
TBX 9.00 0.00%
TCK 6.00 0.00%
TCR 2.77 +6.54%
TEC 7.00 0.00%
TGG 12.80 0.00%
THG 37.00 -5.13%
TKC 25.80 -0.39%
TLD 10.05 -0.50%
TLT 11.80 0.00%
TMW 11.60 0.00%
TNB 7.20 0.00%
TNI 6.32 +0.16%
TNM 5.40 +14.89%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.50 0.00%
TTL 8.90 0.00%
TTZ 5.50 -9.84%
TV1 13.65 +6.64%
TV2 97.90 -3.55%
TV3 45.30 -9.94%
TV4 17.90 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.90 0.00%
UDC 3.00 -6.25%
UIC 27.20 +0.74%
USC 8.70 0.00%
V11 0.30 -25.00%
V12 10.70 -6.14%
V15 0.30 -25.00%
V21 14.50 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 14.00 +3.70%
VC3 18.80 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 15.90 0.00%
VC9 12.00 -7.69%
VCC 12.00 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.30 -1.14%
VCS 94.40 -6.53%
VCT 8.00 -13.04%
VE1 14.00 +0.72%
VE2 11.50 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 4.10 +2.50%
VES 1.10 +10.00%
VGC 24.30 -2.02%
VGV 10.50 0.00%
VHL 47.50 0.00%
VIT 12.90 -3.73%
VLB 27.80 0.00%
VNE 6.87 -1.15%
VTS 14.00 0.00%
VTV 13.90 0.00%
VVN 3.90 +14.71%
VXB 14.00 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 10.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

CCV: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

VSD- 16/05/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Mã chứng khoán: CCV Mã ISIN: VN000000CCV2 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm