Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.10 -4.92%
ACS 13.50 0.00%
AMS 7.00 +1.45%
ASD 4.10 0.00%
B82 1.00 +11.11%
BCC 6.30 0.00%
BCE 5.40 +0.37%
BDT 10.70 0.00%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 43.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 52.80 -1.31%
BT6 2.90 -12.12%
BTC 49.00 0.00%
BTD 13.30 -8.90%
BTS 4.50 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.00 -0.76%
C36 12.70 0.00%
C47 11.50 0.00%
C69 4.70 0.00%
C71 11.00 0.00%
C92 6.20 0.00%
CC1 15.00 0.00%
CC4 9.00 -10.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 14.90 -0.67%
CCM 25.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 14.30 0.00%
CDR 11.50 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.00 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 137.00 -0.07%
CEO 12.70 -0.78%
CH5 12.60 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 14.00 0.00%
CID 3.30 0.00%
CIG 4.48 +3.46%
CII 26.20 -0.38%
CIP 16.30 +14.79%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.70 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.40 -12.82%
CQT 2.70 0.00%
CSC 21.30 +0.95%
CT3 10.80 +13.68%
CT6 5.00 0.00%
CTD 153.50 0.00%
CTI 31.70 +0.96%
CTN 0.50 0.00%
CTR 24.90 +2.89%
CTX 29.00 0.00%
CVT 24.65 0.00%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.50 0.00%
D2D 70.90 +4.42%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.66 +0.13%
DC1 8.90 0.00%
DC2 9.00 0.00%
DC4 11.40 0.00%
DCF 7.90 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.00 0.00%
DHA 28.20 +1.08%
DID 3.90 0.00%
DIG 15.85 +3.59%
DIH 17.00 0.00%
DL1 37.50 +1.35%
DND 17.30 0.00%
DNP 14.40 +1.41%
DOC 10.00 0.00%
DPG 42.80 +3.38%
DPS 0.90 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 20.00 0.00%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.85 +4.05%
G36 5.40 +3.85%
GKM 14.40 +1.41%
GMX 25.00 0.00%
GND 21.00 -12.13%
GTH 11.80 0.00%
GTN 10.85 +2.84%
H11 8.10 0.00%
HAM 19.20 0.00%
HAN 11.50 0.00%
HAS 8.35 +1.21%
HBC 22.10 -1.78%
HC3 24.00 0.00%
HCC 15.20 -3.18%
HCI 4.70 0.00%
HEC 27.00 +3.85%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.00 0.00%
HID 2.66 0.00%
HLG 9.25 0.00%
HLY 15.70 0.00%
HMS 29.30 0.00%
HOM 4.00 0.00%
HPM 11.70 +0.86%
HT1 11.90 0.00%
HTC 27.00 +1.89%
HU3 10.30 0.00%
HU4 12.90 0.00%
HVX 4.10 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 51.00 +2.00%
ICG 6.50 -2.99%
ICI 9.00 0.00%
ICN 42.10 -14.95%
IDV 29.50 0.00%
IJC 8.22 +0.61%
ITQ 3.50 -2.78%
KDM 3.60 +5.88%
KSB 29.50 -1.67%
KTT 4.90 0.00%
L10 21.15 +3.17%
L12 5.40 0.00%
L14 35.00 +1.74%
L18 9.20 0.00%
L45 3.60 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 29.00 -5.54%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.59 -0.52%
LCS 3.60 0.00%
LHC 61.90 -1.43%
LIC 4.90 +13.95%
LIG 4.00 0.00%
LM8 26.35 -0.57%
LMI 12.80 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 3.00 0.00%
MBG 4.00 -2.44%
MCC 13.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 -6.67%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.50 +2.22%
MEC 2.50 0.00%
MST 4.60 -4.17%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.00 0.00%
NAC 11.80 +14.56%
NAV 4.80 0.00%
NDX 13.60 +3.03%
NHA 8.40 -1.18%
NHC 32.80 -9.89%
NKG 13.40 -0.74%
NMK 9.00 0.00%
NNC 58.00 +0.35%
NTB 0.40 0.00%
NTP 43.90 -0.23%
PCC 14.00 0.00%
PCM 2.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 17.00 -1.16%
PNT 7.20 0.00%
PPG 0.90 -10.00%
PTC 5.90 -3.28%
PTD 15.50 0.00%
PTE 1.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 0.70 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.56 -4.83%
PXL 2.30 -4.17%
PXM 0.30 -25.00%
PXS 5.50 -3.00%
PXT 1.90 +5.56%
QLD 6.00 0.00%
QNC 3.20 0.00%
RCC 12.20 0.00%
RCD 14.00 +7.69%
REE 34.30 -1.72%
ROS 41.85 -0.36%
S12 0.70 +16.67%
S27 5.80 0.00%
S55 23.00 0.00%
S72 4.60 0.00%
S74 5.30 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 6.20 +3.33%
SAV 8.90 -1.11%
SBA 14.60 +0.69%
SC5 26.95 +6.94%
SCC 2.50 0.00%
SCI 7.00 0.00%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.20 0.00%
SD3 2.40 -14.29%
SD4 8.10 0.00%
SD5 8.10 0.00%
SD6 5.20 0.00%
SD8 0.40 +33.33%
SD9 7.10 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.10 -8.33%
SDC 13.50 0.00%
SDE 1.40 0.00%
SDG 33.00 0.00%
SDJ 8.10 0.00%
SDN 49.10 0.00%
SDP 1.60 -5.88%
SDT 6.60 +4.76%
SDU 9.00 -9.09%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.02 -0.33%
SHP 22.80 -1.72%
SIC 12.10 +0.83%
SII 23.00 0.00%
SJC 4.20 0.00%
SJE 25.50 0.00%
SJG 5.10 0.00%
SJM 0.80 -11.11%
SJS 20.60 +0.98%
STL 1.30 0.00%
STV 12.50 0.00%
SVN 1.80 -5.26%
TA6 6.80 0.00%
TA9 11.20 -9.68%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 3.20 0.00%
TCR 2.80 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 26.50 +3.92%
THG 25.90 -1.52%
TKC 27.00 0.00%
TLD 7.11 -1.52%
TLT 10.00 +5.26%
TMW 12.00 0.00%
TNB 4.20 +13.51%
TNI 11.90 +2.59%
TNM 4.00 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTB 23.70 0.00%
TTC 22.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 9.20 +3.37%
TV1 15.70 -4.85%
TV2 104.50 -2.34%
TV3 42.20 -0.71%
TV4 16.70 -7.22%
TVA 13.80 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 12.00 0.00%
UDC 3.22 0.00%
UIC 25.25 0.00%
USC 9.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 14.50 +9.02%
V15 0.30 +50.00%
V21 14.30 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 13.20 -9.59%
VC3 19.00 +0.53%
VC5 0.90 +12.50%
VC6 7.80 0.00%
VC7 10.30 0.00%
VC9 9.50 0.00%
VCC 10.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.00 -2.30%
VCS 84.50 +0.96%
VCT 5.00 0.00%
VE1 11.90 +2.59%
VE2 11.00 0.00%
VE3 10.10 0.00%
VE9 4.00 0.00%
VES 1.10 -8.33%
VGC 16.50 -2.37%
VGV 9.50 0.00%
VHL 33.80 0.00%
VIT 9.30 +1.09%
VLB 31.00 0.00%
VNE 6.73 -0.74%
VTS 14.00 0.00%
VTV 11.40 +5.56%
VVN 7.40 0.00%
VXB 17.30 0.00%
X18 3.20 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

CCV: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

VSD- 16/05/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Mã chứng khoán: CCV Mã ISIN: VN000000CCV2 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm