Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.10 -4.92%
ACS 13.50 0.00%
AMS 7.00 +1.45%
ASD 4.10 0.00%
B82 1.00 +11.11%
BCC 6.30 0.00%
BCE 5.40 +0.37%
BDT 10.70 0.00%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 43.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 52.80 -1.31%
BT6 2.90 -12.12%
BTC 49.00 0.00%
BTD 13.30 -8.90%
BTS 4.50 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.00 -0.76%
C36 12.70 0.00%
C47 11.50 0.00%
C69 4.70 0.00%
C71 11.00 0.00%
C92 6.20 0.00%
CC1 15.00 0.00%
CC4 9.00 -10.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 14.90 -0.67%
CCM 25.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 14.30 0.00%
CDR 11.50 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.00 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 137.00 -0.07%
CEO 12.70 -0.78%
CH5 12.60 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 14.00 0.00%
CID 3.30 0.00%
CIG 4.48 +3.46%
CII 26.20 -0.38%
CIP 16.30 +14.79%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.70 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.40 -12.82%
CQT 2.70 0.00%
CSC 21.30 +0.95%
CT3 10.80 +13.68%
CT6 5.00 0.00%
CTD 153.50 0.00%
CTI 31.70 +0.96%
CTN 0.50 0.00%
CTR 24.90 +2.89%
CTX 29.00 0.00%
CVT 24.65 0.00%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.50 0.00%
D2D 70.90 +4.42%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.66 +0.13%
DC1 8.90 0.00%
DC2 9.00 0.00%
DC4 11.40 0.00%
DCF 7.90 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.00 0.00%
DHA 28.20 +1.08%
DID 3.90 0.00%
DIG 15.85 +3.59%
DIH 17.00 0.00%
DL1 37.50 +1.35%
DND 17.30 0.00%
DNP 14.40 +1.41%
DOC 10.00 0.00%
DPG 42.80 +3.38%
DPS 0.90 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 20.00 0.00%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.85 +4.05%
G36 5.40 +3.85%
GKM 14.40 +1.41%
GMX 25.00 0.00%
GND 21.00 -12.13%
GTH 11.80 0.00%
GTN 10.85 +2.84%
H11 8.10 0.00%
HAM 19.20 0.00%
HAN 11.50 0.00%
HAS 8.35 +1.21%
HBC 22.10 -1.78%
HC3 24.00 0.00%
HCC 15.20 -3.18%
HCI 4.70 0.00%
HEC 27.00 +3.85%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.00 0.00%
HID 2.66 0.00%
HLG 9.25 0.00%
HLY 15.70 0.00%
HMS 29.30 0.00%
HOM 4.00 0.00%
HPM 11.70 +0.86%
HT1 11.90 0.00%
HTC 27.00 +1.89%
HU3 10.30 0.00%
HU4 12.90 0.00%
HVX 4.10 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 51.00 +2.00%
ICG 6.50 -2.99%
ICI 9.00 0.00%
ICN 42.10 -14.95%
IDV 29.50 0.00%
IJC 8.22 +0.61%
ITQ 3.50 -2.78%
KDM 3.60 +5.88%
KSB 29.50 -1.67%
KTT 4.90 0.00%
L10 21.15 +3.17%
L12 5.40 0.00%
L14 35.00 +1.74%
L18 9.20 0.00%
L45 3.60 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 29.00 -5.54%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.59 -0.52%
LCS 3.60 0.00%
LHC 61.90 -1.43%
LIC 4.90 +13.95%
LIG 4.00 0.00%
LM8 26.35 -0.57%
LMI 12.80 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 3.00 0.00%
MBG 4.00 -2.44%
MCC 13.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 -6.67%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.50 +2.22%
MEC 2.50 0.00%
MST 4.60 -4.17%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.00 0.00%
NAC 11.80 +14.56%
NAV 4.80 0.00%
NDX 13.60 +3.03%
NHA 8.40 -1.18%
NHC 32.80 -9.89%
NKG 13.40 -0.74%
NMK 9.00 0.00%
NNC 58.00 +0.35%
NTB 0.40 0.00%
NTP 43.90 -0.23%
PCC 14.00 0.00%
PCM 2.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 17.00 -1.16%
PNT 7.20 0.00%
PPG 0.90 -10.00%
PTC 5.90 -3.28%
PTD 15.50 0.00%
PTE 1.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 0.70 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.56 -4.83%
PXL 2.30 -4.17%
PXM 0.30 -25.00%
PXS 5.50 -3.00%
PXT 1.90 +5.56%
QLD 6.00 0.00%
QNC 3.20 0.00%
RCC 12.20 0.00%
RCD 14.00 +7.69%
REE 34.30 -1.72%
ROS 41.85 -0.36%
S12 0.70 +16.67%
S27 5.80 0.00%
S55 23.00 0.00%
S72 4.60 0.00%
S74 5.30 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 6.20 +3.33%
SAV 8.90 -1.11%
SBA 14.60 +0.69%
SC5 26.95 +6.94%
SCC 2.50 0.00%
SCI 7.00 0.00%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.20 0.00%
SD3 2.40 -14.29%
SD4 8.10 0.00%
SD5 8.10 0.00%
SD6 5.20 0.00%
SD8 0.40 +33.33%
SD9 7.10 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.10 -8.33%
SDC 13.50 0.00%
SDE 1.40 0.00%
SDG 33.00 0.00%
SDJ 8.10 0.00%
SDN 49.10 0.00%
SDP 1.60 -5.88%
SDT 6.60 +4.76%
SDU 9.00 -9.09%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.02 -0.33%
SHP 22.80 -1.72%
SIC 12.10 +0.83%
SII 23.00 0.00%
SJC 4.20 0.00%
SJE 25.50 0.00%
SJG 5.10 0.00%
SJM 0.80 -11.11%
SJS 20.60 +0.98%
STL 1.30 0.00%
STV 12.50 0.00%
SVN 1.80 -5.26%
TA6 6.80 0.00%
TA9 11.20 -9.68%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 3.20 0.00%
TCR 2.80 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 26.50 +3.92%
THG 25.90 -1.52%
TKC 27.00 0.00%
TLD 7.11 -1.52%
TLT 10.00 +5.26%
TMW 12.00 0.00%
TNB 4.20 +13.51%
TNI 11.90 +2.59%
TNM 4.00 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTB 23.70 0.00%
TTC 22.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 9.20 +3.37%
TV1 15.70 -4.85%
TV2 104.50 -2.34%
TV3 42.20 -0.71%
TV4 16.70 -7.22%
TVA 13.80 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 12.00 0.00%
UDC 3.22 0.00%
UIC 25.25 0.00%
USC 9.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 14.50 +9.02%
V15 0.30 +50.00%
V21 14.30 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 13.20 -9.59%
VC3 19.00 +0.53%
VC5 0.90 +12.50%
VC6 7.80 0.00%
VC7 10.30 0.00%
VC9 9.50 0.00%
VCC 10.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.00 -2.30%
VCS 84.50 +0.96%
VCT 5.00 0.00%
VE1 11.90 +2.59%
VE2 11.00 0.00%
VE3 10.10 0.00%
VE9 4.00 0.00%
VES 1.10 -8.33%
VGC 16.50 -2.37%
VGV 9.50 0.00%
VHL 33.80 0.00%
VIT 9.30 +1.09%
VLB 31.00 0.00%
VNE 6.73 -0.74%
VTS 14.00 0.00%
VTV 11.40 +5.56%
VVN 7.40 0.00%
VXB 17.30 0.00%
X18 3.20 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

RCD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Mã chứng khoán: RCD Mã ISIN: VN000000RCD8 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018 Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2018 - Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM - Nội dung tổ chức Đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2018. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm