Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 19.70
ACE 24.10 -1.63%
ACS 14.10 0.00%
AMS 7.40 +1.37%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.00 -9.09%
BCC 6.70 -1.47%
BCE 6.44 -1.08%
BDT 14.00 0.00%
BHC 3.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 34.20 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 57.10 -6.85%
BT6 5.10 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.20 0.00%
BTS 4.50 -2.17%
BXH 16.30 0.00%
C32 33.50 -3.60%
C36 13.70 0.00%
C47 14.70 -0.68%
C69 5.40 +3.85%
C71 10.50 0.00%
C92 10.50 0.00%
CC1 17.00 +11.11%
CC4 7.50 -2.60%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.00 0.00%
CCM 28.80 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.10 +3.32%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 17.50 -2.78%
CEG 9.80 0.00%
CEO 17.40 -1.14%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.50 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.45 0.00%
CII 32.00 0.00%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.50 0.00%
CMS 3.90 -2.50%
CNN 16.30 0.00%
CNT 2.50 0.00%
CQT 2.90 0.00%
CSC 22.30 -2.62%
CT3 6.70 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 140.00 -5.28%
CTI 32.20 -3.59%
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.00 0.00%
CTX 27.10 0.00%
CVT 49.50 0.00%
CX8 10.00 0.00%
CYC 1.60 0.00%
D2D 77.80 -1.52%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.71 -5.86%
DC1 12.00 -4.76%
DC2 6.00 0.00%
DC4 10.70 0.00%
DCF 7.50 0.00%
DCT 0.80 0.00%
DGT 15.10 +14.39%
DHA 28.50 -1.72%
DID 3.90 0.00%
DIG 21.70 -6.47%
DIH 12.30 0.00%
DL1 37.50 -9.86%
DND 22.10 +0.45%
DNP 18.30 -1.08%
DOC 11.00 0.00%
DPG 53.50 +0.75%
DPS 1.50 -6.25%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 0.00%
DXV 3.90 -2.50%
G36 5.40 +1.89%
GKM 11.00 -7.56%
GMX 25.00 0.00%
GND 16.60 0.00%
GTH 4.50 0.00%
GTN 12.00 +2.56%
H11 3.50 -12.50%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 9.10 -6.19%
HBC 43.15 -6.90%
HC3 27.00 -1.10%
HCC 19.00 +1.60%
HCI 3.90 0.00%
HEC 24.60 0.00%
HEJ 13.60 0.00%
HHG 5.20 -3.70%
HID 2.99 -0.66%
HLG 9.70 -1.02%
HLY 15.60 0.00%
HMS 34.50 +0.29%
HOM 3.90 0.00%
HPM 13.80 0.00%
HT1 13.50 -0.37%
HTC 29.00 0.00%
HU1 10.20
HU3 13.60 -0.73%
HU4 10.00 0.00%
HVX 4.33 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 52.00 0.00%
ICG 6.30 -1.56%
ICI 9.00 0.00%
ICN 45.00 +13.35%
IDV 32.50 0.00%
IJC 9.60 -2.74%
ITQ 2.70 -3.57%
KDM 2.50 0.00%
KSB 36.00 -4.00%
KTT 4.90 0.00%
L10 17.00 -1.16%
L12 6.20 0.00%
L14 52.20 -10.00%
L18 9.10 +1.11%
L45 3.50 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 33.20 +1.68%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.10 +1.61%
LCS 4.00 0.00%
LHC 53.60 +3.08%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.00 -4.76%
LM8 25.90 +5.71%
LMI 10.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.10 -8.70%
MBG 2.20 -4.35%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 -5.88%
MCT 16.20 0.00%
MDG 11.30 0.00%
MEC 3.10 0.00%
MST 3.00 -9.09%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 -8.70%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.40 0.00%
NDX 15.90 -8.62%
NHA 11.20 -2.61%
NHC 39.10 0.00%
NKG 23.10 -5.91%
NMK 9.00 -4.26%
NNC 52.80 -5.88%
NTB 0.50 0.00%
NTP 55.00 -2.31%
PCC 18.50 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 19.80 -1.00%
PNT 8.50 0.00%
PPG 0.80 0.00%
PTC 5.81 -6.74%
PTD 13.50 0.00%
PTE 4.60 0.00%
PTO 13.00 0.00%
PVA 0.40 0.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.15 +1.90%
PXL 3.10 -6.06%
PXM 0.30 0.00%
PXS 6.84 -2.98%
PXT 3.08 +2.67%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.10 0.00%
RCC 12.90 0.00%
RCD 19.90 0.00%
REE 36.10 -3.99%
ROS 83.40 -6.61%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 19.30 -3.02%
S74 5.40 +1.89%
S96 0.50 0.00%
S99 5.50 +1.85%
SAV 9.32 -6.80%
SBA 15.60 -0.64%
SC5 27.00 -6.90%
SCC 1.70 0.00%
SCI 8.20 0.00%
SCJ 3.50 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 4.80 -4.00%
SD3 2.50 0.00%
SD4 9.60 0.00%
SD5 8.00 -4.76%
SD6 6.40 0.00%
SD7 2.70 0.00%
SD8 0.20 0.00%
SD9 8.10 -1.22%
SDA 2.90 0.00%
SDB 1.50 0.00%
SDC 10.30 +8.42%
SDE 1.10 +10.00%
SDG 34.80 -1.14%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 33.00 0.00%
SDP 2.60 0.00%
SDT 7.70 0.00%
SDU 10.80 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.83 +1.94%
SHP 23.00 0.00%
SIC 10.40 -1.89%
SII 20.95 -6.89%
SJC 6.10 +3.39%
SJE 27.00 0.00%
SJG 8.00 0.00%
SJM 0.80 0.00%
SJS 23.20 -6.07%
STL 1.00 0.00%
STV 12.60 0.00%
SVN 2.10 0.00%
TA6 7.50 0.00%
TA9 13.90 +0.72%
TBT 1.10 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 2.73 +2.25%
TEC 7.00 0.00%
THG 39.00 0.00%
TKC 25.90 0.00%
TLD 10.20 -1.45%
TLT 12.00 0.00%
TMW 11.00 0.00%
TNB 7.80 -14.29%
TNI 6.04 0.00%
TNM 5.50 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTB 17.20
TTC 16.80 0.00%
TTL 9.10 -2.15%
TTZ 5.90 0.00%
TV1 15.95 -6.73%
TV2 114.00 +8.57%
TV3 35.00 +2.94%
TV4 20.50 +4.59%
TVA 15.90 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.30 0.00%
UDC 3.40 -2.58%
UIC 29.80 -0.17%
USC 7.80 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 11.00 -5.98%
V15 0.50 0.00%
V21 10.40 +8.33%
VC1 14.40 0.00%
VC2 13.10 0.00%
VC3 18.80 -1.05%
VC5 1.20 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 15.60 -1.27%
VC9 11.40 0.00%
VCC 11.60 -3.33%
VCE 8.00 0.00%
VCG 19.60 -5.77%
VCS 110.00 -4.76%
VCT 5.40 0.00%
VE1 18.50 +2.78%
VE2 11.40 0.00%
VE3 10.50 0.00%
VE9 4.60 -8.00%
VES 0.90 0.00%
VGC 23.50 -0.84%
VGV 10.20 0.00%
VHL 47.30 0.00%
VIT 14.40 0.00%
VLB 29.00 0.00%
VNE 8.21 -0.48%
VTS 14.50 0.00%
VTV 14.60 0.00%
VVN 4.00 0.00%
VXB 12.10 0.00%
X18 3.70 0.00%
XMD 4.10 0.00%

S72: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 16/04/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 Mã chứng khoán: S72 Mã ISIN: VN000000S727 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm