Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.50 0.00%
ACS 15.50 0.00%
AMS 7.00 +1.45%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.30 +8.33%
BCC 6.50 +1.56%
BCE 6.13 0.00%
BDT 10.50 -1.87%
BHC 2.10 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.00 +1.37%
BT6 4.70 -11.32%
BTC 60.00 0.00%
BTD 15.70 -0.63%
BTS 5.30 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.75 +0.75%
C36 13.70 0.00%
C47 9.60 +2.13%
C69 5.00 -3.85%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 12.00 0.00%
CC4 8.00 0.00%
CCH 6.50 0.00%
CCI 13.90 -6.71%
CCM 26.30 -9.93%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.25 +3.92%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.45 +5.14%
CEG 8.00 0.00%
CEN 20.00 -2.44%
CEO 13.70 -1.44%
CH5 20.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.83 +6.39%
CII 26.60 -0.37%
CIP 5.90 0.00%
CLH 17.00 0.00%
CMS 3.50 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 2.60 -13.33%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.40 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 155.00 -0.06%
CTI 28.50 +1.79%
CTN 0.70 +16.67%
CTR 26.90 +1.89%
CTX 28.60 +10.00%
CVT 29.60 +0.34%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 67.70 -0.44%
DAC 13.00 0.00%
DAG 9.31 -0.32%
DC1 9.50 -5.00%
DC2 7.50 0.00%
DC4 10.50 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.00 0.00%
DHA 29.40 +2.08%
DID 3.90 0.00%
DIG 17.95 +1.99%
DIH 10.30 -6.36%
DL1 37.40 -1.58%
DND 13.50 0.00%
DNP 24.40 0.00%
DOC 11.00 0.00%
DPG 51.70 +0.39%
DPS 1.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.80 0.00%
DXV 3.60 0.00%
G36 5.70 0.00%
GKM 12.70 +0.79%
GMX 24.20 0.00%
GND 21.70 +3.33%
GTH 5.10 +10.87%
GTN 9.40 +2.17%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.40 0.00%
HBC 25.90 -0.19%
HC3 23.10 +0.43%
HCC 16.50 -0.60%
HCI 3.40 0.00%
HEC 18.00 0.00%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 4.50 -2.17%
HID 3.00 0.00%
HLG 9.84 0.00%
HLY 15.50 0.00%
HMS 37.30 +13.03%
HOM 4.00 +2.56%
HPM 11.60 0.00%
HT1 11.70 -0.85%
HTC 26.30 +0.77%
HU3 12.50 -0.40%
HU4 10.30 0.00%
HVX 4.10 +3.02%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 6.50 -1.52%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 30.00 0.00%
IJC 9.45 +1.50%
ITQ 3.50 -5.41%
KDM 3.40 -8.11%
KSB 36.50 0.00%
KTT 7.20 -8.86%
L10 17.90 +0.85%
L12 6.30 0.00%
L14 38.50 -4.94%
L18 9.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.00 0.00%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.34 +0.76%
LCS 3.70 +8.82%
LHC 49.70 +1.22%
LIC 5.00 -5.66%
LIG 4.20 +2.44%
LM8 24.35 -2.60%
LMI 15.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.00 +5.26%
MBG 2.90 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 0.00%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.70 -6.40%
MEC 2.50 0.00%
MST 3.70 +5.71%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.10 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 5.00 0.00%
NDX 15.10 -2.58%
NHA 9.40 0.00%
NHC 35.70 -8.46%
NKG 17.00 +0.30%
NMK 10.00 0.00%
NNC 51.80 -0.19%
NTB 0.40 0.00%
NTP 49.40 +6.93%
PCC 17.00 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 8.80 +39.68%
PHC 16.30 +0.62%
PNT 6.40 0.00%
PPG 0.80 -11.11%
PTC 6.39 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.30 -14.81%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 1.10 +10.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.49 +2.89%
PXL 2.50 0.00%
PXM 0.30 -25.00%
PXS 5.15 -0.96%
PXT 2.07 -0.96%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.30 -8.51%
RCC 15.10 +14.39%
RCD 14.60 0.00%
REE 31.40 0.00%
ROS 43.25 -6.99%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 22.00 +2.33%
S72 6.50 0.00%
S74 4.40 0.00%
S96 0.60 -14.29%
S99 5.60 +3.70%
SAV 9.30 0.00%
SBA 14.80 +2.07%
SC5 31.35 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 7.30 0.00%
SCJ 3.00 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 4.80 0.00%
SD3 3.20 0.00%
SD4 8.60 0.00%
SD5 7.90 0.00%
SD6 5.30 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.40 0.00%
SDA 2.40 -7.69%
SDB 1.20 +9.09%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 30.30 0.00%
SDP 1.80 +5.88%
SDT 6.40 +3.23%
SDU 10.00 +8.70%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.64 -0.15%
SHP 21.00 -0.47%
SIC 11.30 -2.59%
SII 19.90 +1.53%
SJC 6.10 -4.69%
SJE 26.50 +1.92%
SJG 8.60 0.00%
SJM 0.70 -12.50%
SJS 21.40 +3.38%
STL 1.30 0.00%
STV 12.00 0.00%
SVN 2.30 0.00%
TA6 7.10 0.00%
TA9 13.30 0.00%
TBT 2.30 +15.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.61 -1.88%
TEC 7.00 0.00%
TGG 14.45 0.00%
THG 32.00 0.00%
TKC 25.20 0.00%
TLD 13.60 -3.55%
TLT 11.00 +6.80%
TMW 11.60 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 6.70 -2.90%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 17.00 -3.95%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 8.30 +5.06%
TV1 18.70 +35.51%
TV2 97.00 -0.72%
TV3 44.20 -7.92%
TV4 18.00 -1.10%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.90 0.00%
UDC 3.28 0.00%
UIC 24.50 -1.61%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 13.80 0.00%
V15 0.30 +50.00%
V21 14.40 0.00%
VC1 13.00 +9.24%
VC2 13.00 -3.70%
VC3 18.70 +1.08%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.30 0.00%
VC7 13.20 -1.49%
VC9 13.00 0.00%
VCC 12.30 +2.50%
VCE 8.00 0.00%
VCG 16.80 +1.82%
VCS 85.00 -0.58%
VCT 9.00 0.00%
VE1 14.20 +9.23%
VE2 11.50 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 4.30 +7.50%
VES 1.20 0.00%
VGC 23.70 -1.25%
VGV 10.00 0.00%
VHL 40.50 +3.05%
VIT 12.60 0.00%
VLB 25.10 0.00%
VNE 6.51 +0.15%
VTS 13.00 0.00%
VTV 14.80 0.00%
VVN 4.50 0.00%
VXB 15.20 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

TTB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6

VSD- 13/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 số 90/2014/GCNCP-VSD-6 ngày 12/09/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Trụ sở chính: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3844888 Fax: 0280 3844888 Vốn điều lệ: 355,699,850,000 đồng Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Mã chứng khoán: TTB Mã ISIN: VN000000TTB2 Sàn giao dịch: HNX Mệnh giá: 10,000 đồng Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Số lượng chứng khoán bổ sung: 3,869,985 cổ phiếu Giá trị chứng khoán bổ sung: 38,699,850,000 đồng Tổng số lượng chứng khoán: 42,569,985 cổ phiếu Tổng giá trị chứng khoán: 425,699,850,000 đồng Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm