Công Ty
C32 ( HSX )
20 ()
  -  Công ty Cổ phần CIC39
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  6,148.182
      Thư giá  29,273.360
      Cổ tức /cp  2,181.818
      Tỷ suất cổ tức  6.52%
      Doanh Thu/CP   37,546.172
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -1.79%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  2.34%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -1.79%
      Tăng trưởng tổng tài sản  35.22%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  41.48%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  25.19%
      Lợi nhuận trước thuế biên  20.49%
      Lợi nhuận ròng biên  16.37%
      EBITDA  4.084
      ROA  14.09%
      ROE  21.23%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.472
      Thanh toán nhanh  0.763
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  5.35%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  24.97%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  9.09%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  9.350
      Vòng quay phải trả  19.041
      Vòng quay tồn kho  5.973
      Chu kỳ tiền mặt  80.976
      Vòng quay tổng tài sản  0.861
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  4.137
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015